K-LV-ID01, Toelichting op digitaal protocol verzamelcentrum

De wijze waarop een verzamelcentrum wordt geëxploiteerd en de wijze van reiniging en ontsmetting moeten worden vastgelegd in een protocol, dat door de minister wordt goedgekeurd (artikel 21, zevende lid van de Regeling preventie). Het protocol verzamelcentrum voldoet aan deze eis. Wettelijke normen en door de NVWA vastgestelde normen, waar niet van kan worden afgeweken, zijn reeds in het protocol beschreven. Een aantal onderdelen zijn niet voor alle verzamelcentra van toepassing; op basis van ingevulde gegevens worden bepaalde vragen wel of niet getoond. In een aantal gevallen zullen waar nodig aanvullende vragen gesteld worden. Het protocol wordt digitaal door de exploitant volledig en naar waarheid ingevuld.