Diervoeder: overzicht codes gebruikt op lijsten erkende en geregistreerde bedrijven

Het eerste deel van de codecombinatie geeft de bedrijfsactiviteit of het bedrijfstype aan. Daarna volgen codes voor de productsoort en eventuele producteigenschappen. Bij bedrijven met een registratie of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 999/2001 is ook een verwijzing naar de regelgeving opgenomen.

Codes voor bedrijfsactiviteiten en bedrijfstypen

BLEND

Mengen

CLEANPR

Gedocumenteerde reinigingsprocedure om versleping te voorkomen

DETOX

Ontgifting van verontreinigde materialen in overeenstemming met bijlage I van Richtlijn 2002/32/EG

DRY

Drogen

FOODP

Levensmiddelenbedrijf

GEN

Het doen ontstaan van

HCOMP

Zelfmengende veehouder

IMP Invoer
STORP Opslagbedrijf

INLNAV

Per binnenvaartschip

MANUF

Productie

PRIMPROD

Primaire productie

PROC Verwerking

PROCP

Verwerkingsbedrijf, erkende overeenkomstig artikel 24, onder a) van Verordening (EG) nr. 1069/2009

RAIL

Per spoor

REP 3RD COUNTRY EST

Vertegenwoordiging van een diervoederproducent in een derde land

RETAIL

Detailhandel

ROAD

Over de weg

STOR

Opslag

TRADE

Handel

TRANS

Transport

USE

Gebruik

Codes voor productsoorten en producteigenschappen

AQUAC Bestemd voor aquacultuurdieren
ABP Dierlijke bijproducten
ADD Toevoegingsmiddelen
BIOD Biodiesel
BL Bloed
BLPF Bevat bloedproducten
CONTM Verontreinigd (met buitensporige hoeveelheden ongewenste stoffen)
DCAP/TCAP Bevat di- of tricalciumfosfaat
EXP Bestemd voor export
FAT Vet
FEED Diervoeder
FIM Bevat vismeel
FPA Voor voedselproducerende dieren
INSE Afkomstig van insecten
MEDFEED Diervoeder met medicinale werking
MILKR Melkvervanger voor niet-gespeende herkauwers
NFPA Voor niet-voedselproducerende dieren
OLCFA Oleochemisch geproduceerde vetzuren
OFSI Organische meststoffen of bodemverbeteraars
OTH Afkomstig van niet-herkauwers
PAP Bevat verwerkte dierlijke eiwitten
POR Afkomstig van varkens
POU Afkomstig van pluimvee
POUL Bestemd voor pluimvee
PORC Bestemd voor varkens
PREM Voormengsels

Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 999/2001

Zie ook de Technische specificaties voor een geharmoniseerd format voor de lijst van bedrijven in overeenstemming met bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001.

Referentie aan lijst als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk V, deel A) Omschrijving bedrijfstype/activiteit/product Wettelijke basis van registratie of toestemming
Section (a) Geregistreerde slachthuizen (REG) die uitsluitend niet-herkauwers slachten, en slachthuizen met toestemming voor het slachten van zowel herkauwers als niet-herkauwers (AUTH), die bloed leveren van niet-herkauwers dat bestemd is voor de vervaardiging van bloedproducten die gebruikt worden in de voeding van niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder a), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (b) Geregistreerde slachthuizen, uitsnijderijen,  andere levensmiddelenbedrijven of bedrijven voor de hantering e/o opslag van dierlijke bijproducten die alleen niet-herkauwers slachten of materiaal van niet-herkauwers hanteren (REG) en slachthuizen, uitsnijderijen, andere levensmiddelenbedrijven met toestemming om tevens herkauwers te slachten of materiaal van herkauwers te hanteren (AUTH), die categorie 3-materiaal van niet-herkauwers leveren dat bestemd is voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten die gebruikt worden in de voeding van aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder a), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (c) Geregistreerde slachthuizen, uitsnijderijen,  andere levensmiddelenbedrijven of bedrijven voor de hantering e/o opslag van dierlijke bijproducten die alleen varkens slachten of materiaal van varkens hanteren (REG) en slachthuizen, uitsnijderijen, andere levensmiddelenbedrijven met toestemming om tevens herkauwers en/of pluimvee te slachten of materiaal van herkauwers en/of pluimvee te hanteren (AUTH), die categorie 3-materiaal van varkens leveren dat bestemd is voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten die gebruikt worden in de voeding van aquacultuurdieren of pluimvee bijlage IV, hoofdstuk IV, deel G, onder a), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (d) Geregistreerde slachthuizen, uitsnijderijen,  andere levensmiddelenbedrijven of bedrijven voor de hantering e/o opslag van dierlijke bijproducten die alleen pluimvee slachten of materiaal van pluimvee hanteren (REG) en slachthuizen, uitsnijderijen, andere levensmiddelenbedrijven met toestemming om tevens herkauwers en/of varkens te slachten of materiaal van herkauwers en/of varkens te hanteren (AUTH), die categorie 3-materiaal van pluimvee leveren dat bestemd is voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten die gebruikt worden in de voeding van aquacultuurdieren of varkens bijlage IV, hoofdstuk IV, deel H, onder a), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)

Section (e)

Geregistreerde verwerkingsbedrijven die uitsluitend bloedproducten van niet-herkauwers vervaardigen (REG) en verwerkingsbedrijven met toestemming om tevens bloedproducten van herkauwers te vervaardigen (AUTH), die bloedproducten van niet-herkauwers leveren voor gebruik in de voeding van niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder c), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (f) Geregistreerde verwerkingsbedrijven die uitsluitend verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers vervaardigen (REG) en verwerkingsbedrijven met toestemming om tevens verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers te vervaardigen (AUTH), die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers leveren voor gebruik in de voeding van aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder c), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
(geen referentie) Verwerkingsbedrijven met toestemming om verwerkte dierlijke eiwitten van gekweekte insecten te vervaardigen naast de vervaardiging van verwerkte dierlijk eiwitten van andere diersoorten bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder a), tweede alinea
Section (g) Geregistreerde verwerkingsbedrijven die uitsluitend verwerkte dierlijke eiwitten van varkens vervaardigen (REG) en verwerkingsbedrijven met toestemming om tevens verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers en/of pluimvee te vervaardigen (AUTH), die verwerkte dierlijke eiwitten van varkens leveren voor gebruik in de voeding van aquacultuurdieren of pluimvee bijlage IV, hoofdstuk IV, deel G, onder c), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (h) Geregistreerde verwerkingsbedrijven die uitsluitend verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee vervaardigen (REG) en verwerkingsbedrijven met toestemming om tevens verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers en/of varkens te vervaardigen (AUTH), die verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee leveren voor gebruik in de voeding van aquacultuurdieren of varkens bijlage IV, hoofdstuk IV, deel H, onder c), eerste alinea (REG) en tweede, derde en vierde alinea (AUTH)
Section (i) Mengvoederbedrijven met toestemming om uitsluitend mengvoeders voor niet-herkauwers te vervaardigen die vismeel, di- en/of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong,  bloedproducten van niet-herkauwers of verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten, varkens of pluimvee bevatten, of toestemming om dit te doen naast de vervaardiging van voeders voor herkauwers bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 1 en 2
Section (j) Mengvoederbedrijven met toestemming om uitsluitend mengvoeders voor aquacultuurdieren te vervaardigen die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers bevatten, of toestemming om dit te doen naast de vervaardiging van voeders voor andere landbouwhuisdieren, en mengvoederbedrijven met toestemming om mengvoeders met verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers te vervaardigen die bestemd zijn voor gebruik buiten de EU, al dan niet in combinatie met de vervaardiging van voeders voor aquacultuurdieren

bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder d), eerste alinea en tweede alinea, onder i)

bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3, onder b), ii)
Section (k) Mengvoederbedrijven met toestemming om vismeel te gebruiken in de vervaardiging van uitsluitend melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers, of toestemming om dat te doen naar de vervaardiging van voeders voor andere herkauwers bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E, onder d)
Section (l) Mengvoederbedrijven met toestemming om uitsluitend mengvoeders voor aquacultuurdieren, pluimvee en/of varkens te vervaardigen die verwerkte dierlijke eiwitten van gekweekte insecten bevatten, of toestemming om dat te doen  naast de vervaardiging van voeders voor andere landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder b), eerste en derde alinea
Section (m) Mengvoederbedrijven met toestemming om uitsluitend mengvoeders voor pluimvee, aquacultuurdieren of pelsdieren te vervaardigen die verwerkte dierlijke eiwitten van varkens bevatten, of toestemming om dat te doen  naast de vervaardiging van voeders voor andere landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel G, onder d), eerste en derde alinea
Section (n) Mengvoederbedrijven met toestemming om uitsluitend mengvoeders voor varkens, aquacultuurdieren of pelsdieren te vervaardigen die verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee bevatten, of toestemming om dat te doen  naast de vervaardiging van voeders voor andere landbouwhuisdieren

bijlage IV, hoofdstuk IV, deel H, onder d), eerste en derde alinea

Section (o) Opslag bedrijven met toestemming voor de opslag van diervoeders voor herkauwers in combinatie met de bulkopslag van verwerkte dierlijk eiwitten van niet-herkauwers, di-/tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong, bloedproducten van niet-herkauwers of mengvoeders die dat bevatten, en opslagbedrijven met toestemming voor de bulkopslag van voeders bestemd voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren, in combinatie met de bulkopslag van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers en/of mengvoeders die dat bevatten, bestemd voor uitvoer uit de EU

bijlage IV, hoofdstuk III, deel A, punt 3

bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3, onder d) derde alinea
(geen referentie) Bedrijven die zowel organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers als organische meststoffen of bodemverbeteraars met materiaal van herkauwers produceren, met toestemming voor de uitvoer uit de EU van organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 5, onder c), tweede alinea

(geen referentie)

Geregistreerde zelf mengende veehouders die mengvoeders voor niet-herkauwers vervaardigen (uitsluitend voor gebruik op het eigen bedrijf) die vismeel, di- en/of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong, bloedproducten van niet-herkauwers of verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten, varkens of pluimvee bevatten, voor zover het gebruik daarvan is toegestaan voor de gehouden diersoort

bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 3, hoofdstuk IV, deel D, punt d), i), deel F, punt b), tweede alinea, deel G, punt d, tweede alinea of deel H, punt d), tweede alinea