Etikettering spuitbussen

Etikettering van spuitbussen is geregeld in de Europese aërosolenrichtlijn.

De belangrijkste aanduidingen zijn:

 • De naam en het adres dan wel het gedeponeerde merk van diegene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de spuitbus.
 • Het volume van de vloeibare fase uitgedrukt in milliliter, vergezeld van een symbool van overeenstemming met de richtlijn, namelijk een aanduiding  houdende een omgekeerde epsilon '3'.
 • Gegevens in code aan de hand waarvan de vulpartij kan worden geïdentificeerd.
 • Gevaarsaanduidingen dan wel veiligheidsaanbevelingen ter vermijding  van de belangrijkste aan het gebruik en de opslag van de spuitbus gevaren.
 • Ongeacht de inhoud het volgende vermeld staan 'Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.'.
 • Als de spuitbus ontvlambare bestanddelen bevat, moet het ontvlambaarheidspictogram worden vermeld. Tevens moeten de volgende veiligheidsaanbevelingen worden vermeld:
  • 'Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp'.
  • 'Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
  •  Buiten bereik van kinderen bewaren'.

Geen ontvlambare drijfgassen

Spuitbussen voor amusements- of decoratiedoeleinden die te koop worden aangeboden aan het grote publiek mogen geen ontvlambare drijfgassen bevatten. Dit is op grond van Bijlage XVII onderdeel 41 van de REACH-verordening (1907/2006).

De spuitbus is slechts een verpakkingsvorm voor producten die onder andere wetgeving vallen. Deze producten hebben hun eigen wettelijke bepalingen. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • levensmiddelen
 • cosmetica
 • biociden
 • was- en reinigingsmiddelen