Indeling, etikettering en verpakking gevaarlijke stoffen of mengsels

De indeling, etikettering en verpakking van mengsels is geregeld in de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking).

Bekijk de rubriek 'In het kort' op de website van de CLP Helpdesk voor een toelichting op de overgangstermijnen. De uitvoering van de REACH-verordening en de CLP-verordening is in Nederland vastgelegd in de Wet Milieubeheer.

Tastbare gevaaraanduiding

Een navulverpakking met nicotine moet vanaf een bepaalde concentratie een tastbare gevaaraanduiding hebben volgens de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008. Deze aanduiding is bestemd voor slechtziende mensen. De tastbare gevaaraanduiding moet voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 11683 (Verpakking - Tastbare gevaaraanduidingen - Eisen).

Meer informatie over voelbare gevarenaanduiding op de website van de CLP Helpdesk. Normen bestelt u bij de NEN.

Kinderveilige sluiting

Volgens de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008 moet een navulverpakking met nicotine bij een bepaalde concentratie voorzien zijn van een kinderveilige sluiting. Dit zijn sluitingen die weerstand bieden tegen opening door kinderen. De sluiting op navulverpakkingen moet voldoen aan de norm ISO NEN-ISO 8317 (Kinderveilige verpakkingen - Eisen en beproevingsprocedures voor hersluitbare verpakkingen).

Meer informatie over de kinderveilige sluiting op de website van de CLP Helpdesk. Normen bestelt u bij de NEN.

Meldingsplicht en productnotificatie

Fabrikanten en importeurs van stoffen zijn wettelijk verplicht de indeling en etikettering te melden bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Dit moeten zij doen binnen 1 maand nadat zij de stof in de handel brengen of importeren. Meer over de meldingsplicht op de website van de CLP Helpdesk.

Bedrijven die gevaarlijke mengsels in Nederland op de markt brengen, zijn ook wettelijk verplicht om informatie over deze mengsels aan te leveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (per 1 januari 2020 moet dat met een ‘UFI-code’).

Deze verplichting volgt uit artikel 45 van de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008. En is in de Nederlandse wetgeving vastgelegd in het 'Warenwetbesluit Deponering Informatie Preparaten (DIP)'.

Productnotificatie mét UFI-code per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 moeten importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels voor consumentgebruik in de handel brengen een UFI-code (Unique Formula Identifier) hebben. Ook moet u deze UFI-code duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het etiket van het gevaarlijke mengsel.

U moet de UFI-code elektronisch aanmaken via de UFI-webapplicatie van de ECHA  als u productinformatie indient (raadpleeg de gebruikershandleiding). De applicatie koppelt de ingediende informatie over de samenstelling van een mengsel, of een groep van mengsels, onmiskenbaar aan een specifiek mengsel of een specifieke groep van mengsels.

Dient u vóór 1 januari 2020 productinformatie in, dan heeft u 5 jaar de tijd deze aan te passen aan de nieuwe voorschriften die per 1 januari 2025 van toepassing zijn. 

De wettelijke voorschriften over de vereiste informatie en het format voor aanlevering van deze informatie aan vergiftigingencentra in Europa zijn gepubliceerd als Verordening (EU) nr. 2017/542, die een bijlage VII aan de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008) toevoegt (pagina L353/1352). De verordening harmoniseert het aanleveren van productinformatie van gevaarlijke producten op EU-niveau.

Meer informatie