Toelichting inspectieresultaten fytosanitaire signalering

Onder 'Documenten' vindt u de Fytosanitaire rapportages die tot nu toe zijn verschenen.

In het rapport Fytosanitaire signalering zijn de inspectieresultaten in kaart gebracht en geanalyseerd. Zo kan de NVWA mogelijke maatregelen benoemen om:

  • het aantal notificaties en uitbraken omlaag te brengen
  • eerder genomen acties te evalueren
  • inspectiecapaciteit gerichter in te zetten

Het rapport probeert nieuwe risico’s tijdig te identificeren om introductie te voorkomen van nieuwe schadelijke organismen. Preventief wordt ook de plantaardige sector (bedrijfsleven, terreinbeheerders en keuringsdiensten) hierover geïnformeerd.

Met dit rapport informeert de NVWA ook de minister van EL&I over de uitgevoerde activiteiten. De minister kan dan op basis van de resultaten het beleid (mede) bepalen. Daarnaast levert het rapport input voor het Multi Annual National Control Plan (MANCP). Dit is de jaarlijks verplichte rapportage aan de EU, op grond van de Europese controleverordening (richtlijn 882/2004/EG), over de officiële fytosanitaire, veterinaire en voedselveiligheidscontroles.

Het rapport Fytosanitaire signalering bevat eveneens de pest status van quarantaineorganismen in Nederland. De peststatus van een organisme geeft aan of het organisme aanwezig is in Nederland, of niet. Deze status bepaalt mede het nationale beleid en het garantieniveau dat Nederland aan derde landen kan geven bij de export van planten en plantaardige producten.