Belangrijkste eisen, wetgeving en EU-regels

Als producent of importeur bent u ervoor verantwoordelijk dat het product dat u op de markt brengt veilig is.

Zorg er daarom voor dat uw product aan alle eisen voldoet.

Enkele belangrijke eisen zijn:

 • Gastoestellen die worden gebruikt voor koken, koeling, luchtbehandeling, verwarming van ruimten, verwarmen van water, verlichting of wassen en op de Nederlandse (of Europese) markt worden gebracht moeten een typekeuring hebben ondergaan door een aangewezen keuringsinstantie. De keuringsinstantie moet door de overheid van een EU-lidstaat zijn aangewezen en bij de Europese Commissie zijn aangemeld. De voor gastoestellen aangewezen keuringsinstantie in Nederland is te vinden op de website van de Europese Commissie.
 • Alleen als een typekeuring is uitgevoerd mag de CE-markering vermeld worden. Ook moet er periodiek controle plaatsvinden op de kwaliteit van de productie van gastoestellen door een voor gastoestellen aangewezen instantie. De CE-aanduiding, inclusief de 4-cijferige identificatiecode van de keuringsinstantie die het periodieke toezicht doet op de kwaliteit van de productie, is verplicht.
 • De gebruiksaanwijzing en opschriften moeten ten minste in de Nederlandse taal zijn geschreven.
 • Op het toestel en de verpakking moeten alle verplichte opschriften staan vermeld die de koper vóór de aankoop moet weten. Bijvoorbeeld de gassoort en gasdruk waarvoor het toestel is bedoeld. Maar ook de aanwijzing dat tijdens het gebruik goed moet worden geventileerd. Ook instructies over eventuele gebruiksbeperkingen moeten op het toestel en de verpakking zijn vermeld. Bijvoorbeeld in welke situaties het gastoestel niet mag worden gebruikt.
 • Naast de aanduidingen op het toestel en de verpakking, moet er een degelijke gebruiksaanwijzing worden meegeleverd. Hierin staan naast bovengenoemde informatie en instructies onder andere instructies voor onderhoud.
 • De toestellen moeten stabiele vlammen hebben en rustig branden.
 • Gastoestellen moeten in veel gevallen een vlambeveiliging hebben. Dat is een onderdeel dat de gastoevoer afsluit als de vlam bijvoorbeeld is uitgewaaid.
 • Het toestel moet zo zijn ontworpen en vervaardigd dat geen koolmonoxide wordt gevormd en dat het gas volledig verbrand. Om te voorkomen dat een goed ontworpen en vervaardigd toestel toch koolmonoxide gaat produceren is het belangrijk aan consumenten uit te leggen hoe het toestel moet worden gebruikt en onderhouden. Dit moet duidelijk beschreven staan in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
 • Zorg ervoor dat u weet wie uw afnemers zijn. Op die manier kan de keten snel in kaart worden gebracht wanneer een onveilig product uit de schappen moet worden gehaald.

Aanvullende eisen voor toestellen op gasflessen (tuin/camping):

 • Maak duidelijk hoe de gasfles of het prikblikje veilig kan worden gewisseld. Bijvoorbeeld met pictogrammen.
 • Zorg ervoor dat delen die consumenten bij normaal gebruik vastpakken, niet te heet worden.

Aanvullende eisen voor toestellen op gasnet (in huis):

 • Maak duidelijk dat afvoerloze gaskachels voor woningen alleen in ruimten mogen worden geplaatst met niet-afsluitbare voorzieningen (openingen). Dit is nodig voor de afvoer van de rookgassen en de toevoer van verse lucht. Ook moet duidelijk worden gemaakt welke afmetingen de openingen moeten hebben, en waar ze ten opzichte van de gaskachel moeten zijn.
 • Bij het toestel dat u in de handel brengt, moeten technische instructies voor de installateur worden meegeleverd. Het gaat om instructies voor installatie, afstelling en onderhoud.
 • Informeer consumenten over het belang van goed onderhoud en de mogelijke gevolgen van onvoldoende onderhoud.

CE-markering op gastoestellen

Op alle gastoestellen die worden aangesloten op gasflessen of het gasnet, is vermelding van de CE-markering verplicht. Fabrikanten mogen de CE-markering alleen aanbrengen na een typekeuring en periodiek toezicht op de kwaliteit van de productie door een door de overheid van een EU-lidstaat aangewezen keuringsinstantie.

Bij de aanduiding CE is het vermelden van de 4-cijferige identificatiecode van de keuringsinstantie die toeziet op de kwaliteit van de productie verplicht.

Importeurs van gastoestellen moeten erop toezien dat het product dat zij laten maken aan alle eisen voldoet en dus ook of het product een typekeuring heeft ondergaan.

Voor gastoestellen is in Nederland KIWA Nederland B.V. in Apeldoorn  aangewezen als keuringsinstantie.

Keuringsinstanties (notified bodies) die door andere EU-lidstaten zijn aangewezen en bij de Europese Commissie aangemeld, zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product aan de Europese veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. 

Meer informatie over CE-markering op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

EU-regels

Zowel fabrikanten als importeurs die een gastoestel op de Europese markt brengen, moeten ervoor zorgen dat het product aan alle in de EU geldende eisen voldoet. Het bedrijf dat het product voor het eerst in de EU aanbiedt, is verantwoordelijk en aansprakelijk. Dit kan zowel het aanbieden aan de detailhandel zijn als directe verkoop aan consumenten.

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

Ondernemers die producten op de Nederlandse markt brengen die zijn bestemd voor consumenten, moeten zich houden aan de Warenwet en het Warenwetbesluit algemene productveiligheid.

Het Warenwetbesluit algemene productveiligheid is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EG. Hierin staat dat uitsluitend veilige producten mogen worden verhandeld. Ook staan er specifieke verplichtingen voor handelaren in. Dit zijn bijvoorbeeld de plicht om op de hoogte te zijn en te blijven van de risico’s die hun producten opleveren en het doen van steekproeven op de voorraden. Ook moeten klachten worden geregistreerd en onderzocht. De NVWA raadt ondernemers aan deze algemene wetgeving goed te lezen.

Het Warenwetbesluit gastoestellen is de Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn gastoestellen en geldt voor alle gastoestellen. Zowel de toestellen die zijn aangesloten op losse gasflessen voor gebruik in de tuin of op de camping, als de toestellen die zijn aangesloten op het gasnet in huis.

Warenwetbesluit gastoestellen

Omdat gastoestellen veiligheidsrisico’s als brand en vergiftiging met zich meebrengen, moeten gastoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit gastoestellen. Als dit besluit in bepaalde zaken niet voorziet, moeten bedrijven ook voldoen aan het Warenwetbesluit algemene productveiligheid.

Aanvullende wetgeving toestellen op gasnet (in huis)

 • Bouwbesluit 2003
  De bouwregelgeving bepaalt dat de ruimte waarin een gas(verbrandings)toestel staat voorzieningen moet hebben voor de afvoer van rookgassen en de toevoer van verse lucht. Meer hierover via het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Wetgeving op het gebied van milieu, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer.
  Er is onder andere geregeld dat bepaalde stoffen, zoals asbest, niet gebruikt mogen worden. Meer hierover via het ministerie van Infrastructuur en Milieu.