Checklist etiketteringsverplichtingen

Huishoudchemicaliën

Er is een aantal Europese richtlijnen voor het op de markt brengen, verpakken en etiketteren van huishoudchemicaliën. Deze richtlijnen staan in de Wet Milieubeheer (Wm) en in een aantal Warenwetbesluiten.

Als bedrijf bent u verplicht om:

 • De stoffen en mengsels die u op de markt brengt in te delen in gevarencategorieën.
 • De verpakking te voorzien van etiketten met gebruiksvoorschriften en waarschuwingen.
 • Te zorgen voor een degelijke verpakking met - indien verplicht - kindveilige sluiting en/of een voelbare gevaarsaanduiding.
 • In sommige gevallen 1 of meer gevarensymbolen op het etiket te plaatsen.

CLP

CLP is de Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. In de verordening staan de criteria voor het indelen en etiketteren van chemische stoffen en mengsels, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

Voor meer informatie over CLP kunt u terecht bij de GHS-helpdesk.

Spuitbussen

Etikettering van spuitbussen is geregeld in de Europese aërosolenrichtlijn.

De belangrijkste aanduidingen zijn:

 • De naam en het adres of het gedeponeerde merk van diegene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de spuitbus.
 • Het volume van de vloeibare fase uitgedrukt in milliliter, vergezeld van een symbool van overeenstemming met de richtlijn, namelijk een aanduiding houdende een omgekeerde epsilon '3'; gegevens in code aan de hand waarvan de vulpartij kan worden geïdentificeerd.
 • Gevaarsaanduidingen of veiligheidsaanbevelingen ter vermijding van de belangrijkste aan het gebruik en de opslag van de spuitbus gevaren.
 • Ongeacht de inhoud het volgende vermeld staan: 'Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.'.
 • Als de spuitbus ontvlambare bestanddelen bevat, moet het ontvlambaarheidpictogram worden vermeld. Ook moeten de volgende veiligheidsaanbevelingen worden vermeld:
  • 'Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp'.
  • 'Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken'.
  • 'Buiten bereik van kinderen bewaren'.

Geen ontvlambare drijfgassen

Spuitbussen voor amusements- of decoratiedoeleinden die te koop worden aangeboden aan het grote publiek mogen geen ontvlambare drijfgassen bevatten. Dit is op grond van Bijlage XVII onderdeel 41 van de REACH-verordening (1907/2006).

De spuitbus is slechts een verpakkingsvorm voor producten die onder andere wetgeving vallen. Deze producten hebben hun eigen wettelijke bepalingen. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • levensmiddelen
 • cosmetica
 • biociden
 • was- en reinigingsmiddelen

Was- en reinigingsmiddelen

Een was- of reinigingsmiddel bestemd voor de consumentenmarkt, dat valt onder de reikwijdte van de detergentenverordening, moet voldoen aan de volgende etikettering:

 • De naam en handelsnaam van het product.
 • De naam of de handelsnaam of het gedeponeerde merk en het volledige adres en telefoonnummer van degene die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is.
 • Het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer waar het gegevensblad kan worden verkregen.
 • De internetsite waar een lijst van bestanddelen te vinden is.
 • Etikettering van gehalten van bestanddelen, conserveermiddelen, parfum en allergene parfumstoffen indien het gehalte hoger is dan 0.01 gewichts%.
 • Doseringsinformatie.
 • Gevaaretikettering conform CLP.