Erkenning inspectielocatie bij import

Om een importzending van inspectieplichtige planten of plantaardige materialen te mogen verleggen naar een inspectielocatie, moet deze inspectielocatie door de NVWA erkend zijn.

Als een importerend bedrijf een erkenning krijgt voor een inspectielocatie, dan wordt het bedrijf 'Inspectielocatiehouder'.

Douanevergunning

Een door de NVWA erkende importinspectie locatie moet beschikken over een passende toestemming of vergunning van de Douane. Medio 2018 vervalt de overgangsmaatregel waarmee de erkende importinspectielocaties door de Douane zijn aangewezen als plaats waar 'Tijdelijk opslag' mogelijk is. Vanaf een nog te bepalen datum kan een erkende importinspectie locatie alleen functioneren als deze geschikt is voor 'Tijdelijke opslag'. Dit is mogelijk als deze beschikt over een:

  1. Toestemming kortdurende tijdelijke opslag op goedgekeurde locatie of
  2. Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) of
  3. Vergunning douane-entrepot

Belangrijk

  • Stand van zaken juni 2018: naar verwachting wordt de overgangsmaatregel eind juli of kort daarna beëindigd.
  • De Douane heeft tijd nodig om een aanvraag voor een toestemming of vergunning te kunnen behandelen. Ons dringende advies was om vóór 1 januari 2018 een aanvraag in te dienen. Indien u nog een aanvraag moet indienen en dit nog niet gedaan heeft, wordt u dringend verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.
  • De NVWA zal de komende weken nagaan of de erkenningsvoorwaarden en -procedures op alle punten aansluiten op de eisen die de Douane stelt. Mogelijk dat dit leidt tot wijzigingen in de informatie op deze site over de erkenning.
  • De inspectielocatiehouder moet zelf om een toestemming of vergunning vragen bij de Douane. Een douaneagent mag deze aanvraag niet doen. De douaneagent mag ook niet het nakomen van verplichtingen overnemen van de inspectielocatiehouder.

Voor nieuwe aanvragen geldt dat de aanvrager moet beschikken over een van de 3 hierboven genoemde vergunningen of toestemmingen.

Nadere informatie over de nieuwe douanewetgeving en de overgangsregeling vindt u in de nieuwsbrief van 11 november 2017.

Geen erkenning

De houder van een Erkende inspectielocatie kan overwegen om de volledige Douane technische en fytosanitaire afhandeling uit te besteden aan een ander bedrijf. Dit betekent dat de houder van de locatie aan de NVWA verzoekt om de erkenning in te trekken en geen toestemming of vergunning voor 'tijdelijke opslag' aanvraagt bij de Douane. De volledige afhandeling van de import vindt in dat geval plaats op de door de NVWA Erkende inspectielocatie van het bedrijf, waaraan de afhandeling is uitbesteed.