Controles

Documentencontrole

Iedere partij ondergaat een documentencontrole. Hiertoe moet u het bij de partij behorende originele veterinair document met het GDB indienen op het douanekantoor, behorend bij de BIP waar de partij binnenkomt. De douane voert de documentencontrole uit als onbezoldigd NVWA-ambtenaar, onder verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts van de NVWA. Als de vooraanmelding elektronisch is ingediend wordt alleen het originele gezondheidscertificaat ingediend. Bij de documentencontrole wordt onder andere beoordeeld of het veterinair document origineel is, voldoet aan het model dat de EU voorschrijft en of de partij uit een toegelaten land en een erkend bedrijf afkomstig is.

Overeenstemmingscontrole

Bij de overeenstemmingscontrole wordt vastgesteld of de partijgegevens overeenkomen met de informatie op het bijbehorende veterinair document. Hierbij wordt onder meer gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving, partijcodes en erkenningsnummers van de producerende bedrijven. Een en ander afhankelijk van het soort product en de voorgeschreven aanduiding en etikettering. Iedere partij bestemd voor invoer en doorvoer ondergaat een overeenstemmingscontrole. In bepaalde gevallen kan deze bestaan uit controle van het zegel op de container.

Materiële / fysieke controle

Aansluitend aan de overeenstemmingscontrole vindt bij producten in voorgeschreven gevallen de materiële controle plaats. Hiertoe worden verpakkingen geopend om van bevroren producten een stuk af te zagen en te ontdooien, van conserven een aantal blikken te openen of van gekoelde producten enkele verpakkingen te inspecteren. De materiële controle is een zgn. organoleptische controle waarbij wordt gelet op geur, kleur, consistentie, eventueel smaak en productspecifieke eigenschappen. Bij gekoelde en bevroren producten wordt tevens de temperatuur gecontroleerd. In bepaalde gevallen kunnen van een partij monsters worden genomen voor laboratoriumonderzoek.

Bij levende dieren wordt in alle gevallen een fysieke- en welzijnscontrole uitgevoerd waarbij de NVWA-dierenarts de gezondheid van de dieren controleert.

De beslissing

Nadat de controles zijn uitgevoerd neemt de officiële dierenarts van de NVWA op het betreffende inspectiecentrum een beslissing over de partij. Dit kan zijn toegelaten of geweigerd. Indien de partij is toegelaten is deze (veterinair) vrij voor de gehele Europese Unie. Een geweigerde partij komt in aanmerking voor wederuitvoer, vernietiging of verwerking (producten) of voor terugzending, slacht of euthanasie (levende dieren). Op het inspectiecentrum waar de partij is afgehandeld ontvangt de ladingbelanghebbende een door de officiële dierenarts ondertekend en gestempeld GDB, alsmede een gewaarmerkt kopie van het veterinair document (of een origineel exemplaar in geval van doorvoer).

Diersoorten en productsoorten hebben Europese codes

Alle diersoorten en categorieën dierlijke producten hebben in EU-regelgeving codes meegekregen. Deze codes bepalen de categorie waaronder de dieren of producten vallen. Op basis van deze codes is in combinatie met het land van oorsprong bijvoorbeeld te bepalen of de producten vallen onder de regels voor 'reduced checks'. Ook de tarieven zijn er aan af te lezen. De codes worden universeel toegepast in alle EU-regelgeving rond de import van dieren of producten van dierlijke oorsprong. Bij de elektronische vooraanmelding van een partij voor import of doorvoer moeten de codes worden aangegeven door de aanbieder.

Minder controles voor bepaalde producten uit bepaalde landen

Op geharmoniseerde producten (producten met EU-brede eisen m.b.t. volks- en diergezondheid) is een verlaagde controlefrequentie van toepassing, de zgn. 'reduced checks'. Afhankelijk van het product en de oorsprong wordt 1%, 20% of 50% van de partijen materieel gecontroleerd. Voor vlees van pluimvee en wild geldt bijvoorbeeld een controlereductie tot 50%, voor ander vlees en voor vis een reductie tot 20%. Voor producten uit Canada en Nieuw Zeeland wordt de controle-intensiteit verlaagd tot 2% resp. 1%. ALIM06 Lijst met producten met reduced checks

Bestemmingscontroles bij partijen onder een kanalisatieregiem

Sommige partijen met producten van dierlijke oorsprong uit 3e landen moeten na de controles in een BIP naar het bedrijf van bestemming onder veterinair toezicht worden verzonden. De NVWA inspecteur moet de container of voertuig op bestemming ontzegelen.

Het gaat om de volgende soorten partijen met producten van dierlijke oorsprong:

  • Geweigerde partijen met bestemminging vernietiging of verwerking conform art. 17 van Richtlijn 97/78/EEG
  • Retourpartijen of wederinvoerpartijen conform art. 15 van Richtlijn 97/78/EEG
  • Gekanaliseerde partijen conform artikel 8 lid 4 van Richtlijn 97/78/EEG

Een uitgebreide uitleg over deze gekanaliseerde partijen en procedures is beschreven in importinstructie ALIM08 Bestemmingscontrole art. 8, 15 en 17 van Richtlijn 97/78/EG.

Bedrijven kunnen de ontzegeling en controle van deze partijen op het bedrijf van bestemming bij de NVWA aanvragen met aanvraagformulier aanvraagformulier keuring NVWA , met de keuze 'overige werkzaamheden'.

De uitvoering van bestemmingscontroles van geweigerde partijen en retourpartijen wordt in rekening gebracht. Tarieven NVWA

De kosten

Voor het uitvoeren van veterinaire controles in een BIP worden door de NVWA kosten in rekening gebracht. De tarieven zijn vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tarieven NVWA

Ook brengen de beheerders van de inspectiecentra handlingkosten in rekening voor het afhandelen van de controles van partijen in hun bedrijf. Deze staan los van de NVWA-tarieven.

De NVWA heeft geen bemoeienis met fiscale heffingen en inklaring. Hiervoor kunt u terecht bij de Douane.