Controles

Documentencontrole

Iedere zending ondergaat een documentencontrole. Hiertoe moet u het bij de zending behorende originele veterinair document met het GGB indienen op het douanekantoor, behorend bij de GCP waar de zending binnenkomt. De douane voert de documentencontrole uit als onbezoldigd NVWA-ambtenaar, onder verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts van de NVWA. Als de kennisgeving elektronisch is ingediend wordt alleen het originele gezondheidscertificaat ingediend. Bij de documentencontrole wordt onder andere beoordeeld of het veterinair document origineel is, voldoet aan het model dat de EU voorschrijft en of de zending uit een toegelaten land en een erkend bedrijf afkomstig is.

Overeenstemmingscontrole

Bij de overeenstemmingscontrole wordt vastgesteld of de gegevens van de zending overeenkomen met de informatie op het bijbehorende veterinair document. Hierbij wordt onder meer gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving, partijcodes en erkenningsnummers van de producerende bedrijven. Een en ander afhankelijk van het soort product en de voorgeschreven aanduiding en etikettering. Iedere zending bestemd voor invoer en doorvoer ondergaat een overeenstemmingscontrole. In bepaalde gevallen kan deze bestaan uit controle van het zegel op de container.

Materiële / fysieke controle

Aansluitend aan de overeenstemmingscontrole vindt bij producten in voorgeschreven gevallen de materiële controle plaats. Hiertoe worden verpakkingen geopend om van bevroren producten een stuk af te zagen en te ontdooien, van conserven een aantal blikken te openen of van gekoelde producten enkele verpakkingen te inspecteren. De materiële controle is een zgn. organoleptische controle waarbij wordt gelet op geur, kleur, consistentie, eventueel smaak en productspecifieke eigenschappen. Bij gekoelde en bevroren producten wordt tevens de temperatuur gecontroleerd. In bepaalde gevallen kunnen van een zending monsters worden genomen voor laboratoriumonderzoek.

Bij levende dieren wordt in alle gevallen een fysieke- en welzijnscontrole uitgevoerd waarbij de NVWA-dierenarts de gezondheid van de dieren controleert.

De beslissing

Nadat de controles zijn uitgevoerd neemt de officiële dierenarts van de NVWA op het betreffende inspectiecentrum een beslissing over de zending. Dit kan zijn toegelaten of geweigerd. Indien de zending is toegelaten is deze (veterinair) vrij voor de gehele Europese Unie. Een geweigerde zending komt in aanmerking voor wederuitvoer, vernietiging of verwerking (producten) of voor terugzending, slacht of euthanasie (levende dieren). Op het inspectiecentrum waar de zending is afgehandeld ontvangt de voor de zending verantwoordelijke exploitant een door de officiële dierenarts afgehandeld GGB, alsmede een gewaarmerkt kopie van het veterinair document (of een origineel exemplaar in geval van doorvoer).

Diersoorten en productsoorten hebben Europese codes

Alle diersoorten en categorieën dierlijke producten hebben in EU-regelgeving codes meegekregen. Deze codes bepalen de categorie waaronder de dieren of producten vallen. Op basis van deze codes is in combinatie met het land van oorsprong bijvoorbeeld te bepalen of de producten vallen onder de regels voor 'reduced checks'. Ook de tarieven zijn er aan af te lezen. De codes worden universeel toegepast in alle EU-regelgeving rond de import van dieren of producten van dierlijke oorsprong. Bij de elektronische kennisgeving van een zending voor import of doorvoer moeten de codes worden aangegeven door de voor de zending verantwoordelijke exploitant.

Lijst producten ter controle in GCP (Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632)

Minder controles voor bepaalde producten uit bepaalde landen

Op producten met EU-brede eisen m.b.t. volks- en diergezondheid is een verlaagde controlefrequentie van toepassing, de zgn. 'reduced checks'. Afhankelijk van het product en de oorsprong wordt een bepaald percentage van de zendingen materieel gecontroleerd.

Bestemmingscontroles bij zendingen onder monitoring

Sommige zendingen met producten van dierlijke oorsprong uit 3e landen moeten na de controles in een GCP naar het bedrijf van bestemming onder veterinair toezicht worden verzonden. De NVWA inspecteur moet de container of voertuig op bestemming ontzegelen.

Het gaat om de volgende soorten zendingen met producten van dierlijke oorsprong:

  • niet toelaatbaar of geweigerde zendingen met bestemming vernietiging, speciale behandeling of gebruik voor een ander doel conform art. 66 lid 3 van Verordening (EU) Nr. 2017/625
  • onder monitoring bij opnieuw binnenbrengen of retourzendingen conform artikel 77 lid 2 van Verordening (EU) Nr. 2017/625 in samenhang met Verordening (EU) Nr. 2019/1666
  • Zendingen onder monitoring bij binnenkomst artikel 77 lid 2 van Verordening (EU) Nr. 2017/625 in samenhang met Verordening (EU) Nr. 2019/1666

Een uitgebreide uitleg over deze gekanaliseerde zendingen en procedures is beschreven in importinstructie ALIM08 Bestemmingscontrole.

Bedrijven kunnen de ontzegeling en controle van deze zendingen op het bedrijf van bestemming bij de NVWA aanvragen in Mijn NVWA. Daar kiest u voor 'Overige werkzaamheden'. Heeft u nog geen Mijn NVWA account, dan kunt u er eerst een aanvragen.

De uitvoering van bestemmingscontroles van geweigerde zendingen en retourzendingen wordt in rekening gebracht. Tarieven NVWA

De kosten

Voor het uitvoeren van veterinaire controles in een GCP worden door de NVWA kosten in rekening gebracht. De tarieven zijn vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tarieven NVWA

Ook brengen de beheerders van de inspectiecentra handlingkosten in rekening voor het afhandelen van de controles van zendingen in hun bedrijf. Deze staan los van de NVWA-tarieven.

De NVWA heeft geen bemoeienis met fiscale heffingen en inklaring. Hiervoor kunt u terecht bij de Douane.