Aangewezen Grenscontroleposten (GCP)

Zendingen levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en samengestelde producten mogen uitsluitend via een aangewezen Grenscontrolepost (GCP) de Europese Unie binnenkomen.

Voorwaarden aanwijzing

Een GCP dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in Verordening (EU) 2017/625 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014. Daarnaast dienen de door de NVWA te gebruiken werkruimtes te voldoen aan geldende ARBO-eisen en waar nodig voorzien te zijn van ICT-aansluitingen en andere voorzieningen.

GCP’s worden aangewezen door de EU-lidstaten, die de Europese Commissie hiervan vooraf in kennis moeten stellen. Na een positieve beoordeling door de Commissie kan door de NVWA tot aanwijzing worden overgegaan. Dit is echter alleen mogelijk als ook aan geldende ARBO-eisen wordt voldaan en benodigde voorzieningen aanwezig zijn.

Locatie GCP's

De NVWA controleert de zendingen in deze aangewezen GCP’s in samenwerking met de douane. Aangewezen GCP’s zijn te vinden op de luchthavens Schiphol en Maastricht en in de zeehavens in Rotterdam, Vlissingen, Harlingen, Eemshaven en Amsterdam. Of een zending in een bepaalde GCP gecontroleerd kan worden, is afhankelijk van de aanwijzing van deze GCP. Binnen een GCP kunnen meerdere inspectiecentra aanwezig zijn.

Een GCP moet in de onmiddellijke nabijheid liggen van het punt van binnenkomst in de EU van dieren of producten. Het gebied van de GCP incl. de daarin liggende IC’s is begrensd.

Zendingen

  • Zendingen moeten conform de GCP-procedures die horen bij de GCP van binnenkomst gecontroleerd worden.
  • Zendingen mogen deze GCP voorafgaand aan de controles dus niet verlaten.
  • Zendingen mogen ook niet via een ander punt buiten deze GCP gelegen in Nederland binnengebracht worden en naar de GCP vervoerd worden over de weg of via binnenwateren.

GCP’s en daarbinnen gevestigde Inspectiecentra dienen een maatschappelijk belang waarbij controles t.b.v. diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn in EU-verband worden gefaciliteerd. Vanuit de overheid moet de operationele inzet voor uitvoering van deze controles ook maatschappelijk verantwoord en efficiënt zijn. Dit houdt in dat het aantal GCP’s en Inspectiecentra niet onbeperkt kan zijn.

De NVWA hanteert daarom een beleid waarbij omwille van doelmatigheid en effectiviteit het aantal te vestigen inspectiecentra binnen een GCP beperkt kan worden. De huidige Nederlandse situatie van door private partijen geëxploiteerde inspectiecentra zal vanuit de overheid worden heroverwogen. Dit kan leiden tot een andere benadering in de toekomst.

Aangewezen Grenscontroleposten

De lijsten van erkende GCP's van andere lidstaten staan gepubliceerd op de website van de Commissie

Voor erkende GCP’s in Noorwegen, IJsland, Groenland en de Faroër, zie
ALIM12 Oorsprongscontrole EER partijen

Aanwijzen en onderhouden van aanwijzing