Advies van BuRO over (uitheemse) organismen bluswater

In de bluswatersystemen van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) kunnen uitheemse organismen en ziekteverwekkende bacteriën zitten. Attendeer uw collega-overheden op de risico’s hiervan en deel de resultaten van het onderzoek met hen. Dat adviseert BuRO in een signaaladvies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Risico's

Stationaire bluswatersystemen bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) maken gebruik van oppervlaktewater. In de loop der tijd kunnen zich levende organismen ophopen in de blussystemen. Dit kan leiden tot risico’s voor de brandveiligheid en de volksgezondheid.

  • Macro-organismen zoals mosselen kunnen leidingen en roosters verstoppen.
  • Bij het doorspoelen kunnen schelpdelen de pompen beschadigen.
  • Gebruik van het bluswater kan leiden tot besmetting, omdat potentieel ziekteverwekkende micro-organismen kunnen voorkomen in het bluswater.

Aanleiding en inhoud onderzoek

BuRO heeft besloten dit onderzoek te laten doen, omdat bij onderhoud van blussystemen organismen werden aangetroffen.

BuRO heeft GiMaRIS laten verkennen welke soorten organismen worden. Vervolgens is het RIVM gevraagd om te onderzoeken of de Vibrio bacterie tegenwoordig vaker wordt aangetroffen in het oppervlaktewater dan enkele jaren geleden.

Advies

BuRO adviseert om de resultaten van de onderzoeken te delen met de departementen die betrokken zijn bij het beleid voor blusinstallaties bij BRZO-bedrijven: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (vergunningverlening), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) en Veiligheid en Justitie (brandweer).