Inventarisatie inheemse en uitheemse soorten in de Waddenzee in 2018

Het aantal uitheemse soorten in de Waddenzee neemt gestaag toe, zo blijkt uit eerdere inventarisaties. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft, in samenwerking met Rijkswaterstaat, Duitse en Deense partners, een actie- en managementplan ‘Exoten in de Waddenzee’ (Management and Action Plan Alien Species, MAPAS) opgesteld. Voor de implementatie ervan is een actueel overzicht nodig van welke inheemse en uitheemse soorten voorkomen in de Waddenzee. Daarom gaf de NVWA GiMaRIS opdracht tot een zo volledig mogelijke soorteninventarisatie in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Ook zijn de resultaten gebruikt voor de ‘Quality Status Report’ van de Waddenzee opgesteld door Common Wadden Sea Secretariat. Het GiMaRIS-rapport weerspiegelt een 3- tot 4-jaarlijkse momentopname van de toestand van de Waddenzee. Deze wordt gebruikt voor het optimaliseren van het Waddenzeebeleid ter bescherming van de natuur.

Het onderzoek vond plaats in het voorjaar en de zomer van 2018. Er is gekeken naar zowel de soorten die gerelateerd zijn aan sediment als aan hardsubstraat. En er is een grote verscheidenheid aan bemonsteringsmethoden gebruikt. In totaal zijn 226 soorten gevonden, waarvan 44 uitheemse soorten. Voor 7 van de 226 soorten blijft het onzeker of ze uitheems zijn, aangezien hun inheemse verspreidingsgebied onbekend is in de literatuur. Ten opzichte van de laatste inventarisatie (in 2014) zijn er 11 nieuwe uitheemse soorten in de Waddenzee vastgesteld bij de inventarisatie van 2018. Hierbij zitten zowel sedimentgerelateerde soorten zoals de Amerikaanse strandschelp Mulinia lateralis, als meer aan hardsubstraatgerelateerde soorten zoals het Pacifische mosdiertje Schizoporella cf japonica. Hoewel dit gezien het warmer wordende klimaat niet de verwachting was, zijn er nieuwe soorten zoals het zeewier Ulvaria splendens vastgesteld die bekend  zijn uit de Noordelijke Noordzee. Sommige al eerder gevonden soorten bleken hun verspreidingsgebied binnen de Waddenzee aanzienlijk te hebben uitgebreid. De risico’s van de uitheemse soorten zijn niet beoordeeld.