Advies van BuRO over exoten op waddeneilanden

Het aantal waargenomen exoten op de Nederlandse Waddeneilanden neemt toe. Planten vormen de grootste groep nieuw waargenomen exoten. De meeste exoten kunnen zich vestigen in beschermde en kwetsbare natuurgebieden. Neem maatregelen om te voorkomen dat invasieve plantensoorten worden verkocht en stimuleer dat provincies en beheerders van Natura 2000-gebieden een plan van aanpak maken. Dit advies geeft BuRO aan de directeur van directie Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Achtergrond

Exoten zijn uitheemse soorten die door menselijk handelen in ons land terecht komen. Door de unieke biodiversiteit en kleinere populaties van inheemse soorten kunnen de gevolgen op eilanden groter zijn dan op het vasteland. Omdat een actueel inzicht in de aanwezige exoten op de Nederlandse Waddeneilanden ontbrak, heeft BuRO opdracht gegeven voor een update van een eerdere inventarisatie.

Resultaten

In de periode 2015-2020 zijn er 518 soorten exoten waargenomen, waarvan 203 soorten nog niet aanwezig waren in de periode 2005-2014. De planten vormen met 151 nieuwe soorten de grootste groep nieuw waargenomen exoten. De sierteeltketen is de belangrijkste introductieroute waardoor plantenexoten op de Waddeneilanden komen: alle 151 nieuw waargenomen plantensoorten werden of worden te koop aangeboden. Tuinplanten komen in de natuur doordat zaden met wind of water worden verspreid, bessen door vogels worden gegeten en verspreid en mensen tuinafval in de natuur gooien.

In totaal zijn 175 soorten beoordeeld op effecten voor biodiversiteit en ecosystemen. Hiervan hebben 21 soorten een hoge risicoscore en 23 soorten een matige risicoscore. Het grootste gedeelte van deze 44 soorten betreft planten. De Natura 2000-habitats droge duinen en duinbossen hebben het hoogste risico op vestiging van exoten.