Vrijstelling bevissing Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften

De Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften zijn vrijgesteld voor bevissing. Deze vrijstelling is verleend omdat de soorten Eriocheir sinensis (Chinese wolhandkrab), Orconectus Limosus (Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft), Orconectes virilis (Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft), Pacifastacus leniusculus (Californische rivierkreeft), Procambarus Clarkia (Rode Amerikaanse rivierkreeft) en Procambarus fallax forma virginalis (Marmerkreeft) als invasieve uitheemse diersoorten zijn opgenomen in de Unielijst van EU-verordening 1143/2014. Voor soorten op deze Unielijst geldt o.a. een verbod op het houden, in de handel brengen en vervoeren. Daarmee zou ook bevissing van deze soorten door de binnenvisserij illegaal zijn.

De Chinese wolhandkrab en uitheemse rivierkreeften zijn in Nederland wijdverspreid en het is niet mogelijk om de soorten op een kosteneffectieve wijze uit te roeien. Voor dergelijke soorten biedt EU-verordening 1143/2014 de mogelijkheid om onder meer bevissing in te zetten als bestrijdingsmaatregelen, mits deze activiteiten plaatsvinden in het kader van een nationaal beheersprogramma. Artikel 3.30 van de Regeling natuurbescherming geeft hieraan invulling door voor bevissing in binnenwateren en kustwateren vrijstelling te geven van het verbod op het houden, vervoeren, in de handel brengen en gebruiken of uitwisselen van deze soorten. In samenhang met de bevissing wordt de vrijstelling ook verleend voor de daaropvolgende opslag, de daaropvolgende handel, het daaropvolgende transport, het daaropvolgende houden, gebruiken of vernietigen van de opgeviste dieren, en alle onmiddellijk daarmee samenhangende handelingen. Let wel, de export van de levende exemplaren van de Chinese wolhandkrab en de uitheemse rivierkreeftsoorten vanuit Nederland naar andere EU-lidstaten is alleen toegestaan als zij de invoer en doorvoer hebben opgenomen in hun nationale beheersprogramma's. Voor veel EU-lidstaten is dit niet het geval.

Aan de vrijstelling zijn voorwaarden en beperkingen verbonden om verdere verspreiding van de Unielijstsoorten te voorkomen.

De bepalingen van de visserijregelgeving blijven onverkort van kracht, zoals bijvoorbeeld het niet mogen bevissen van de Chinese wolhandkrab in wateren die in verband met de verontreiniging van dioxines en PCB’s voor de visserij op wolhandkrab permanent zijn gesloten, aangewezen middelen voor bevissing en administratieplicht.

Zie voor meer informatie de nota van toelichting van de vrijstellingsregeling zoals deze op 8 juli 2016 van kracht is geworden en nadien is opgenomen is in de Regeling natuurbescherming.