Scheiden van papegaaiachtigen

Per 1 juli 2014 gelden nieuwe regels voor fokkers, houders en verkopers van huisdieren. Het verbod op het te jong scheiden van ouderdieren en jongen maakt deel uit van deze regels. Dit verbod geldt ook voor papegaaiachtigen, zoals parkieten, ara’s, amazone’s en kaketoes. De leeftijd waarop papegaaiachtigen gescheiden mogen worden, verschilt per soort. In bijlage I van het Besluit houders van dieren staat per soort wat de minimumleeftijd is waarop ouderdieren en jongen mogen worden gescheiden.

Eieren

Bevruchte eieren mogen niet bij de ouders worden weggehaald en in een broedmachine worden uitgebroed. Een bevrucht ei staat gelijk aan een jong en het is verboden om het bij de ouderdieren weg te halen.

Waarom dit verbod?

De regels voor het scheiden van papegaaien zijn er om het dierwelzijn te beschermen van jongen en ouderdieren. Het voeden van de jonge vogels met een pipet is niet gemakkelijk. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot schade aan de krop, waaraan het jong zelfs kan sterven. Papegaaien die met de hand worden grootgebracht, krijgen op latere leeftijd vaker gedragsproblemen.

Als eieren uit het nest worden gehaald, legt het moederdier sneller nieuwe eieren. Dit kost haar veel energie. Het weghalen van eieren en jongen uit het nest kan bij de ouderdieren stress veroorzaken. Vooral grotere soorten verdedigen het nest fel.

Wat als scheiden noodzakelijk is?

Het verbod is niet van toepassing als scheiden van dieren noodzakelijk is voor de gezondheid of het welzijn van het jong of het ouderdier. U moet dit als houder aannemelijk kunnen maken. Dat geldt ook als u eieren in een broedmachine laat uitbroeden. In dat geval is het goed om nepeieren te plaatsen in het nest. Als u vervolgens tijdig de bevruchte eieren terugplaatst in het nest, geeft u de ouders de kans het jong zelf groot te brengen.

Als voortijdige scheiding echt noodzakelijk is, is het belangrijk dat een bekwaam persoon het jong met de hand grootbrengt. Ook voor de opvoeding zal extra aandacht nodig zijn. Dit voorkomt dat het jong op latere leeftijd gedragsproblemen krijgt.

Hoe maakt u de noodzaak van scheiding aannemelijk?

De persoon die het jong of ei bij de ouders weghaalt, is strafbaar. Deze persoon heeft zelf de plicht om de noodzaak van scheiding aannemelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld met:

  • videomateriaal waarop het jong en de ouderdieren herkenbaar zijn (met datum van opname);
  • een verklaring van een onafhankelijke dierenarts.