Regels voor stalbroedkuikens

Voor bedrijven die broedeieren aanvoeren en deze laten uitkomen in de vleeskuikenstal gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

  • Deze bedrijven hebben geen erkenning nodig als broederij, ook al worden de eieren de laatste dagen uitgebroed in de stal.
  • Embryo's in het ei, die niet zijn uitgekomen, mogen alleen worden gedood door maceratie (shredder). 

Vind meer informatie over de berekening van de mortaliteit in deze houderijsystemen op de website van RVO.nl

Afvoer eierschalen en niet uitgekomen eieren

Voor vleeskuikenbedrijven waar kuikens in de stal zelf worden uitgebroed gelden een aantal voorwaarden voor de afvoer van de restproducten:

Bestemming eierschalen

De overgebleven eierschalen zijn volgens de definitie uit Verordening (EG) nr. 1069/2009 categorie 3-materiaal dierlijke bijproducten (website EUR-Lex).
Hiervoor gelden de afvoermogelijkheden:

  • Afvoer naar verwerkingsbedrijf Rendac Son.
  • Afvoer naar een vergunde verbrandingsoven Richtlijn 2010/75/EG (website Eur-Lex).
  • Afvoer voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars, na voorafgaande verwerking in een erkende inrichting.
  • Afvoer naar geregistreerde of erkende verwerkers van voedermiddelen en technische producten.
  • afvoer naar een erkende biogas- of composteerinrichting, na voorafgaande verwerking in een erkende inrichting.

Bestemming niet uitgekomen eieren en gestorven pluimvee

In de schaal gestorven kuikens en gestorven pluimvee zijn in Verordening (EG) nr. 1069/2009 (website EUR-Lex) benoemd als categorie 2-materiaal dierlijke bijproducten. Deze mogen alleen worden afgevoerd naar verwerkingsbedrijf Rendac Son.

Mengen

Worden de uitgekomen-, de niet uitgekomen eieren en/of het gestorven pluimvee gezamenlijk verzameld? Dan valt alles onder categorie 2-materiaal dierlijke bijproducten en is afvoer naar verwerkingsbedrijf Rendac Son de enige optie. Dit geldt ook als dit materiaal wordt vermengd in de mest. Dit mengsel moet dan ook worden afgevoerd naar Rendac Son. Het valt ook onder categorie 2-materiaal dierlijke bijproducten.