Rol NVWA bij pluimvee

De NVWA houdt toezicht op regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. De gezondheid van mensen kan aan de orde zijn bij het consumeren van producten, of in de omgang met dieren.

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het produceren van veilig voedsel en het verstrekken van de juiste informatie aan afnemers, zowel in de keten als aan de consumenten. De NVWA grijpt in als bedrijven wet- en regelgeving bewust of onbewust niet naleven of frauderen.

Vlees is een kwetsbaar product. Daarom controleert de NVWA bij diverse schakels in het productieproces. Als er vermoedens zijn van fraude start de NVWA een onderzoek in de hele keten: van slachthuizen tot uitsnijderijen die karkassen verwerken, en van koelhuizen en vrieshuizen tot vleesverwerkende productiebedrijven. Wanneer daar aanleiding voor is, treedt de NVWA bestuursrechtelijk of strafrechtelijk op en kunnen vergunningen worden ingetrokken of geschorst. Bij fraudevermoedens krijgt de voedselindustrie ook zelf de opdracht onderzoek te doen naar de authenticiteit van hun producten. Met andere woorden: de voedselindustrie controleert of het etiket overeenkomt met de inhoud van het product.

Betrokken bedrijven moet vlees waarvan de herkomst onduidelijk is terugroepen bij de afnemers. De NVWA ziet toe op de juiste uitvoering van de terugroepactie.

Wettelijke basis

De NVWA voert inspecties uit bij de houders van pluimvee. De NVWA inspecteert de eisen van:

Uitvoering inspecties

De NVWA inspecteert bij bedrijfsmatige houders van pluimvee op de naleving van deze wetgeving. Dit doet de NVWA op meerdere manieren. Op elk slachthuis worden de dieren geïnspecteerd door een NVWA dierenarts. De NVWA kan maatregelen nemen tegen pluimveehouders waarbij op het slachthuis is gebleken dat het welzijn van de afgevoerde dieren is geschaad. Deze maatregelen zijn:

  • een schriftelijke waarschuwing
  • een bestuurlijke boete of
  • onaangekondigde welzijnsinspectie op het bedrijf

Sancties

Niet naleven kan naast een proces-verbaal of boeterapport, ook leiden tot korting op de inkomenssteun als dit van toepassing is. Ook kan de NVWA bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van de pluimvee ernstig schaadt, zo spoedig mogelijk te laten herstellen.