Wat houdt een NVWA beoordeling van een ontheffingsaanvraag R&D Fyto (EU) 2019/829 in?

De beoordeling van een aanvraag voor een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 houdt in dat de activiteiten in combinatie met de betrokken risicodragende materialen beoordeeld worden op fytosanitaire risico's en benodigde inperking ervan.

De behandeling van de ontheffingsaanvraag is risicogericht met als uitgangspunt de in de Fytorichtlijn 2000/29/EG gestelde invoerverboden, de door de aanvrager verstrekte informatie en de in Richtlijn (EU) 2019/829 gestelde kaders.

De combinatie van de aard van de activiteiten met de biologische eigenschappen van de betrokken materialen is bepalend voor òf, en zo ja, onder welke inperkingsvoorwaarden en restricties een ontheffing kan worden afgegeven. Hierbij zijn de eisen in de Eisentabel R&D Fyto (EU) 2019/829 richtinggevend. Naar het oordeel van de NVWA kunnen zo nodig aanvullende inperkingsvoorwaarden worden gesteld.