Wat is PEQ-Z?

PEQ-Z is een ontheffing die uitsluitend bestemd is voor import van kleine zaadpartijen (minder dan 1.000 zaden) die vallen onder artikel 73 van (EU) 2016/2031. Voor deze zaden gelden geen specifieke importeisen, maar ze moeten bij import vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Dat is echter niet altijd mogelijk. NB. Deze regeling is dus niet van toepassing op zaaizaden waarvoor directe invoerverboden (zie PEQ-III) of specifieke vereisten gelden (zie PEQ-G).

Met een PEQ-Z ontheffing kunnen kleine zaadpartijen die vallen onder artikel 73 van (EU) 2016/2031 met een door de NVWA op aanvraag verstrekte Z-LoA worden vervoerd. De PEQ-Z ontheffinghouder slaat de zaden onder inperking op in afwachting van een steekproefgewijze importinspectie waarbij wordt vastgesteld dat het transport, de opslag, registratie en de identiteit van de zaden overeenstemt met de randvoorwaarden van de PEQ-Z ontheffing. Pas na deze controle kan de NVWA dit materiaal vrijgeven.

Na vrijgave heeft de importeur de beschikking over het PEQ-Z materiaal voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling. Handelspartijen zaad zijn uitgesloten van PEQ-Z.

Gedetailleerde informatie over PEQ-Z kunt u vinden in Eisentabel R&D Fyto, in werkblad 11 (Overzicht PEQ-typen) en in werkblad 10 (Overzicht LoA-typen).