Welke tijdsduur wordt aangehouden tussen aanvraag en afgifte ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 en/of transportdocument? Met welke afhandelingstijd moet ik rekening houden bij het doen van een aanvraag om op tijd goedkeuring te kunnen krijgen?

Om tijdig uitsluitsel te krijgen over de goedkeuring van de aangevraagde activiteiten moet de aanvraag R&D Fyto (EU) 2019/829 tijdig en volledig ingediend worden. Na ontvangst stuurt de NVWA een ontvangstbevestiging. De NVWA beoordeelt de ontvankelijkheid en de volledigheid van de aanvraag. Daarna vindt er een inhoudelijke beoordeling plaats op fytosanitaire risico's en inperking. Zo nodig wordt ter plaatse een verificatieaudit gedaan. Binnen een termijn van 8 weken na bevestiging van de ontvangst van een volledige aanvraag geeft de NVWA een reactie. Dit kan zijn:

  • Een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 inclusief de eventueel hiervoor benodigde transportdocumenten.
  • Een verzoek om aanvullende informatie of de aankondiging dat de aanvraag zodanige aspecten bevat dat 3e deskundigen moeten worden geraadpleegd. In het laatste geval schort de termijn waarbinnen een besluit op de ontheffingsaanvraag moet worden genomen op.
  • Een afwijzing.

Voor de behandeling van een aanvraag voor alleen een transportdocument R&D Fyto (EU) 2019/829 geldt een kortere termijn. Het streven is om dat binnen 2 weken af te handelen.