Wetgeving draagbaar klimmaterieel

Draagbaar klimmaterieel dat u in Nederland verhandelt moet aan verschillende veiligheidseisen voldoen. Dit zijn Nederlandse en Europese eisen en productnormen.

Nederlandse regels

Het besluit en de regelingen zijn van toepassing op draagbaar klimmaterieel bedoeld voor consumentengebruik en professioneel gebruik. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan aanvullende eisen stellen aan draagbaar klimmaterieel dat uitsluitend is bedoeld voor professioneel gebruik.

Europese regels

Draagbaar klimmaterieel valt voor Europese wetgeving onder de Europese richtlijn Algemene productveiligheid 2001/95/EG. Omdat deze richtlijn de essentiële veiligheidseisen in algemene termen beschrijft, zijn er Europese geharmoniseerde normen nodig die invulling geven aan de specifieke veiligheidseisen. De hieronder genoemde productnormen voor draagbaar klimmaterieel zijn niet geharmoniseerd.

Omdat op dit moment specifieke Europese wetgeving voor draagbaar klimmaterieel ontbreekt, zijn de lidstaten genoodzaakt dit op nationaal niveau te regelen. Dit betekent dat de regelgeving per lidstaat aanzienlijk kan verschillen. Bij de import en export van draagbaar klimmaterieel moeten ondernemers hier vooralsnog rekening mee houden. Verordening (EG) Nr. 764/2008 is van toepassing.

Productnormen

Niet geharmoniseerd:

  • NEN-EN131-1 Ladders - Deel 1: Termen, typen, functionele afmetingen.
  • NEN-EN131-2 Ladders - Deel 2 Deel 2: Eisen, beproeven, labeling.
  • NEN-EN131-3 Ladders - Deel 3: Veiligheidsinstructies en gebruikersinformatie.
  • NEN-EN131-4 Ladders - Deel 4: Enkele en meervoudige scharnierverbindingsladders.
  • NEN-EN131-5 Ontwerp. Ladders -  Deel 5: Accessoires voor ladders.
  • NEN-EN131-6 Ladders - Deel 6: Telescopische ladders.
  • NEN-EN 14183: Opstapjes.
  • NEN 2484: Draagbaar klimmaterieel. Ladders en trappen. Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud.

Voor de actuele versies van de normen zie website van het NEN. De normen zijn via dezelfde website te bestellen.

Interpretatie van enkele wettelijke eisen door de NVWA

Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet), 1986, artikel 3:

Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform welk als standplaats kan dienen, dan dient dit platform te zijn voorzien van een steunbeugel waarvan de steunverlenende zijde in zijn verticale projectie niet buiten het platform mag steken en waarbij de verticale afstand, gemeten tussen platform en steunbeugel, ten minste 600 mm dient te bedragen.

Interpretatie NVWA: een steunbeugel is niet vereist als de verticale afstand gemeten tussen de bovenzijde van het platform en de ondergrond, niet meer bedraagt dan 600 mm.