Eisen voor UV-straling zonnebanken

Als fabrikant, importeur of verhuurder van zonnebanken moet u zich houden aan de eisen voor UV-straling van de Europese Commissie.

Aangescherpte eisen

De Europese Commissie heeft de eisen voor UV-straling aangescherpt door onder andere op basis van het advies van het Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) de toegestane straling van zonnebanken te verlagen naar 0.3 W/m2. Deze aangescherpte eisen gelden sinds 23 juli 2007.

De eisen gelden voor nieuwe zonneapparaten en apparaten die zonnestudio's en dergelijke gebruiken. De eisen gelden niet voor zonneapparaten die al in het bezit zijn van consumenten. Voor zonnestudio's geldt bovendien dat de leeftijdsgrens voor het gebruik van zonnebanken is gesteld op 18 jaar. Als zonnestudio bent u verplicht het huidtype van de zonnebankgebruiker te bepalen en een persoonlijk gebruiksadvies te geven.

Wettelijke basis aangescherpte eisen

De Europese Richtlijn Algemene productveiligheid (General Product Safety Directive) bevat bepalingen dat u 'uitsluitend veilige producten' mag verhandelen. Onder verhandelen wordt ook verstaan: het in het kader van de dienstverlening aanbieden. Dit begrip is door de Europese Commissie begrensd door te stellen dat van dit laatste sprake is wanneer een gebruiker zélf een handeling moet verrichten om van een product gebruik te kunnen maken. Hiermee is onder meer het 'medisch' gebruik van het begrip dienstverlening uitgesloten. In Nederland is deze Richtlijn volledig geïmplementeerd, en wel in de Warenwet. Artikel 18 van deze wet stelt dat het verboden is producten te verhandelen die een bijzonder gevaar op leveren voor de gezondheid of de veiligheid van de gebruiker.

Product zonder specifieke wetgeving voldoet niet aan veiligheidseisen

De NVWA beoordeelt in eerste instantie of het product aan de veiligheidseisen voldoet. Het uiteindelijke oordeel is zonodig voorbehouden aan de rechter. Bij haar beoordeling baseert de NVWA zich op hetgeen in Europese of nationale normen is vastgelegd en, waar relevant, is aangevuld met recente aanbevelingen van de Europese Commissie of uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Aanbevelingen van de Europese Commissie

Voor (het gebruik van) zonnebanken is dit het rapport van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten van de Europese Commissie (SCCP): 'Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes' en de daarop gebaseerde gezamenlijke verklaring van de Europese toezichthouders en de Europese Commissie. In dit rapport staan de negatieve gevolgen van het gebruik van zonnebanken en is aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarde 'veilig gebruik' aan de orde is.

Klant mag zonnebank niet gebruiken

Uw klant mag de zonnebank niet gebruiken als hij of zij:

  • Medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-straling vergroten. Bij twijfel moet de klant een arts raadplegen.
  • Niet bruint op een natuurlijke wijze (zon).
  • Huidkanker heeft (gehad).
  • Jonger is dan 18 jaar.
  • Ervaren heeft dat er bij gebruik onverwachte effecten optreden, zoals bijvoorbeeld jeuk. De klant moet dan eerst een arts raadplegen.
  • Bovendien mag u een klant geen zonnebank aanbieden waarvan onderdelen defect zijn of niet goed functioneren.

Bestaande banken en 'gesloten' instellingen

Ieder UV-apparaat dat u koopt of verhuurt moet voldoen aan de aangescherpte eisen. Hierbij is geen onderscheid tussen oude en nieuwe apparaten. Ook voor 'gesloten' instellingen gelden de gewijzigde eisen, omdat consumenten gebruikmaken van de faciliteiten binnen deze instellingen.

Gezichtsbruiners met hogere irradiantie

Veel zonneapparatuur heeft geïntegreerde gezichtsbruiners die een veel hogere irradiantie (instralingsdichtheid) dan 0,3 W/m2 afgeven. Dit is ook niet meer toegestaan. Ongeacht het type bruiner mag de irradiantie de grens van 0,3 W/m2 niet overschrijden.

Cabineposter

Voor zonnestudio's of vergelijkbare gelegenheden geldt dat de informatie zowel op het toestel is te zien als bijvoorbeeld op een duurzaam en leesbaar bord dichtbij het uv-toestel. Uitgangspunt is dat de informatie voor uw klant onder alle omstandigheden goed leesbaar is.