Inspectieresultaten welzijn vleeskalveren 2021

De NVWA controleert de huisvesting en verzorging van vleeskalveren. Dat doen we op basis van de voorschriften uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Hierin staan de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van vleeskalveren.

Samenvatting

In 2021 heeft de NVWA een naleefmeting uitgevoerd van de welzijnsvoorschriften voor vleeskalveren. Er zijn 94 inspecties van het welzijn van vleeskalveren aselect uitgevoerd voor deze naleefmeting. De naleving van de welzijnsvoorschriften voor vleeskalveren in 2021 is 86%. De oppervlaktenormen voor kalveren in groepshuisvesting vormen een aandachtspunt.

NVWA inspectie van het welzijn van vleeskalveren

Bij een inspectie op een vleeskalverenhouderij let de inspecteur van de NVWA op diverse zaken. Beschikken de kalveren in groepshuisvesting over de minimaal voorgeschreven vloeroppervlakte? Is de breedte van de eenlingboxen voor de jongste kalveren voldoende? Is de ligruimte voor de kalveren comfortabel en schoon? Worden zieke of gewonde dieren goed verzorgd? Is permanent vers drinkwater beschikbaar bij warm weer en voor zieke kalveren? De inspecteur van de NVWA controleert of de huisvesting en de verzorging van de vleeskalveren voldoet aan de regels uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Naleefmeting 2021

In 2021 heeft de NVWA een naleefmeting gedaan van de welzijnsvoorschriften voor vleeskalveren. Op basis van de naleefmeting kan de NVWA een beeld schetsen van de naleving van deze voorschriften. De adressen zijn aselect gekozen en de inspectieresultaten worden vastgelegd per UBN van een vleeskalverenbedrijf. De naleving wordt berekend als het percentage van de gecontroleerde bedrijven dat voldoet aan de welzijnsvoorschriften. De resultaten van de naleefmeting zijn gebaseerd op 94 inspecties. Hiervan waren 81 inspecties akkoord en 13 inspecties niet akkoord. De naleving van de welzijnsvoorschriften voor vleeskalveren in 2021 is 86%.

Inspectieresultaten

Er zijn 94 inspecties uitgevoerd waarvan 81 inspecties akkoord zijn bevonden. Op 13 bedrijven zijn overtredingen van de welzijnsvoorschriften geconstateerd. Een aandachtspunt is dat op 6 van de 13 bedrijven met overtredingen de oppervlakte voor de kalveren in groepshuisvesting in een aantal hokken onvoldoende was. Dit bleek in de praktijk vaak op te lossen door betere verdeling van de kalveren over de hokken in de stal. Bij 2/3 van de niet-akkoord inspecties bleek een herinspectie niet nodig omdat de situatie ter plekke is hersteld.

Inspectiebevindingen vleeskalverenbedrijven

Op een bedrijf kunnen één of meerdere overtredingen van voorschriften worden vastgesteld. Vastgestelde overtredingen kunnen ook met elkaar samenhangen. Zo kan bij de constatering dat een ziek of gewond dier niet onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd ook zijn vastgesteld dat niet tijdig een dierenarts is geraadpleegd. Uit analyse van de vastgestelde overtredingen blijkt dat op 9 van de 13 bedrijven één overtreding van de welzijnsvoorschriften is vastgesteld. Op 1 bedrijf werden overtredingen vastgesteld van 2 voorschriften en op 3 bedrijven waren 3 onderdelen niet akkoord.

Meest voorkomende overtredingen bij vleeskalverenbedrijven (per UBN) in 2021

overtreden voorschrift aantal keer geconstateerd
Oppervlakte kalveren minder dan 150 kg niet akkoord 4
Niet permanent vers drinkwater beschikbaar bij warm weer en voor zieke kalveren 3
Breedte eenlingbox niet akkoord 2
Oppervlakte kalveren van 150 kg tot 220 kg niet akkoord 2

Interventies

Als een inspectie niet akkoord is, kan de inspecteur een schriftelijke waarschuwing, een rapport van bevindingen of een proces-verbaal opmaken; de zogeheten interventies. Een rapport van bevindingen kan resulteren in een bestuurlijke boete. Een proces-verbaal wordt ingediend bij het Openbaar Ministerie, waarna de zaak strafrechtelijk kan worden afgedaan. Een bestuurlijke boete of proces-verbaal kunnen beiden gecombineerd worden met een herstelmaatregel, zoals een last onder dwangsom. In de tabel staan de interventies bij de vleeskalverenbedrijven waar een overtreding is geconstateerd.

Interventies vleeskalverenbedrijven in 2021

interventie aantal
Schriftelijke waarschuwing 10
Rapport van bevindingen 1
Modelinge waarschuwing 2
Totaal 13