Inspectieresultaten dierenwelzijn en diergezondheid

In Nederland geldt wet- en regelgeving om de gezondheid en het welzijn van dieren te beschermen. Iedereen die dieren houdt of met dieren werkt moet zich aan deze wetten en regels houden. De NVWA houdt hier in de hele keten toezicht op. Daarom voeren we inspecties uit bij bijvoorbeeld veehouderijbedrijven, fokkers, handelaren, dierenasielen, vervoerders van dieren, verzamelplaatsen tot slachthuizen.

Hoe controleert de NVWA?

Wij houden risicogericht toezicht. Dat betekent dat we ons vooral richten op bedrijven en sectoren waar de grootste risico’s worden verwacht of waar nieuwe risico’s kunnen ontstaan. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van relevante kennis. Ons toezicht is dus ook kennisgedreven.

Daarnaast reageren we op de vele meldingen die we jaarlijks binnen krijgen, bijvoorbeeld over vermoedens van verwaarlozing of mishandeling van dieren. Op basis van kennis en ervaring beoordelen we waar toezicht het hardst nodig is en waar we onze inspecteurs het beste in kunnen zetten. In sommige gevallen betekent dit dat inspecteurs een locatie bezoeken om een inspectie te doen, in andere gevallen kan een melding telefonisch worden afgehandeld.

Er zijn nog andere vormen van toezicht. Bijvoorbeeld toezicht op afstand. Hierbij voeren we administratieve inspecties uit op basis van data. Soms voeren we tijdelijke projecten uit, bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van hoe een sector met de regels omgaat. Dat noemen we een naleefmeting, omdat we zien hoe goed een doelgroep de regels naleeft.

Wat gebeurt er als een bedrijf zich niet aan de regels houdt?

Is een bedrijf in overtreding? Dan kunnen wij een maatregel opleggen volgens ons interventiebeleid. Bijvoorbeeld een waarschuwing of boete. Bij bedrijven die in overtreding zijn doen we een herinspectie, om te kijken of zij alsnog aan de regels voldoen.

Met onze maatregelen willen we bereiken dat houders van dieren, handelaren, fokkers, vervoerders, verzamelcentra, slachthuizen en andere betrokkenen de regels beter naleven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het welzijn en de gezondheid van dieren in Nederland steeds verder verbetert.

Daarnaast kunnen we ook andere middelen inzetten om de naleving te verbeteren. Bijvoorbeeld door uit te leggen waarom bepaalde regels nodig zijn of te laten zien wat we met een melding doen of hoe een procedure werkt.

Welke inspecties voert de NVWA uit en wat zijn de resultaten?

Hieronder leest u meer over de verschillende inspecties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid, en vindt u verwijzingen naar de inspectieresultaten.

Inspecties welzijnseisen

Bij inspecties letten we er onder meer op hoe dieren gehuisvest en verzorgd worden. De welzijnseisen verschillen vaak per diersoort. We kijken bijvoorbeeld naar het welzijn van varkens, vleeskuikens, huisdieren (zoals honden en katten) en grazers  (zoals runderen, schapen, geiten en paarden). Wij controleren vooral bij bedrijfsmatige houders van dieren.

Bekijk de inspectieresultaten in ons dossier Dierenwelzijn.

Inspecties identificatie en registratie (I&R)

Er zijn verschillende regels voor I&R van dieren. Zo moeten dierhouders hun dieren aanmelden bij identificatie- en registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van I&R is om dieren snel te kunnen traceren als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt.

I&R maakt het ook mogelijk om dierlijke producten als vlees snel op te sporen. Dat is bijvoorbeeld nodig als vlees niet veilig blijkt te zijn en niet geschikt is voor consumptie. Dankzij I&R kan dan snel worden ingegrepen en kan het vlees uit de winkel gehaald worden.

Bekijk de inspectieresultaten in ons dossier I&R.

Inspecties diertransport

Ook voor het vervoer van dieren gelden regels. Het mag bijvoorbeeld niet te warm of te koud zijn in het vervoermiddel. Ook mogen dieren niet vervoerd worden als ze erg kwetsbaar zijn. Dit geldt onder meer voor heel jonge dieren en dieren die kortgeleden geworpen hebben. Bekijk de inspectieresultaten in ons dossier Vervoer levende dieren.

Ook is het belangrijk dat veewagens goed gereinigd en ontsmet worden. Dat helpt verspreiding van dierziekten voorkomen. Bekijk de inspectieresultaten in ons dossier Reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen.

Inspecties vanwege dierziekten

Er zijn verschillende wettelijke regels om te voorkomen dat dierziekten zich kunnen verspreiden naar andere dieren of naar mensen. Zo moeten houders van kippen hun dieren controleren op salmonella. En houders van schapen en geiten moeten hun dieren vaccineren tegen Q-koorts.

Inspecties diergeneesmiddelen

Ook voor het gebruik van diergeneesmiddelen gelden regels. Wij controleren of dierenartsen, handelaren en veehouders zich hieraan houden. Dit kunnen we onder meer doen door het vlees van een geslacht dier te onderzoeken. Daar zitten soms nog resten van geneesmiddelen in. Resten van geneesmiddelen kunnen een risico voor de volksgezondheid vormen. Ook daarom zijn deze inspecties nodig.

Bekijk de resultaten in ons dossier Diergeneesmiddelen.

Inspecties slachthuizen en slachterijen

Ook bij slachthuizen en slachterijen kijken we of de regels goed nageleefd worden. Dit is niet alleen belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de dieren, maar ook voor de voedselveiligheid. Overtredingen in pluimveeslachterijen en grote roodvleesslachthuizen maken we openbaar. Zo kan iedereen zien of een slachthuis zich aan de regels houdt.

Inspecties proefdieren

Wij houden ook toezicht op instellingen die dierproeven uitvoeren, en proefdieren fokken en afleveren. Daarnaast moeten instellingen die dierproeven doen, gegevens verstrekken over het aantal proefdieren in de instelling en het aantal uitgevoerde dierproeven. Wij verwerken deze gegevens in het jaaroverzicht Zo doende.

Inspectieresultaten bekijken

De inspectieresultaten over het jaar 2022 en daarna staan in bovengenoemde webdossiers. De inspectieresultaten van 2021 en eerder vindt u onder het kopje 'Documenten'.