Feitenrapport Beëindigen drie strafrechtelijke onderzoeken

De NVWA is in 2018 begonnen met strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke misstanden bij 3 slachthuizen in Noord-Nederland. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 29 juni 2020 besloten deze strafrechtelijke onderzoeken stop te zetten omdat de onderzoeken vanuit de NVWA moeizaam verliepen en omdat de processen-verbaal door de NVWA niet tijdig werden aangeleverd en niet van voldoende kwaliteit bleken te zijn. Het management van de NVWA betreurt het dat de afspraken die met het OM over deze onderzoeken waren gemaakt niet zijn nagekomen en heeft daarom een feitenrapport over de gang van zaken rond deze onderzoeken opgesteld. Dit met het doel de oorzaken te identificeren, ervan te leren en op korte termijn concrete verbeteracties in te zetten.