Advies van BuRO over de risico's van watercrassula in Nederland

Vanwege de risico's van watercrassula in Nederland voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden adviseert BuRO het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om maatregelen te nemen.

Advies BuRO

BuRO adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om maatregelen te nemen of te stimuleren om nieuwe vestiging en verdere verspreiding van watercrassula tegen te gaan. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Ga handel en uitzetten in de natuur tegen.
  • Draag watercrassula voor bij de Europese Commissie met het doel de soort op te nemen op de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.
  • Bevorder voorlichting over de risico's van de plant.
  • Bevorder de mogelijkheden om introductie in de natuur en verdere verspreiding te voorkomen.
  • Bevorder vroegtijdige signalering en snelle respons bij nieuwe geïsoleerde groeiplaatsen.
  • Bevorder de ontwikkeling van kennis over effectieve methoden van eliminatie, beheersing (inclusief systeemgericht beheer) en voorkomen van verdere verspreiding.
  • Bevorder een gedragscode voor hygiënisch werken bij alle partijen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding.

Aanleiding advies

Watercrassula (Crassula helmsii) is een overblijvende, altijdgroene moeras- en waterplant die niet inheems is in Nederland, maar oorspronkelijk afkomstig is uit Australië en Nieuw-Zeeland. De plant wordt verkocht als aquarium- en vijverplant.

Watercrassula is in Nederland in 1995 voor het eerst waargenomen in de natuur en sindsdien neemt het aantal groeiplekken toe, ook in natuurgebieden. De plant concurreert met andere planten. De effectiviteit van eliminatiemaatregelen is laag en eliminatie is tot nu toe alleen gelukt bij kleine besmettingen in geïsoleerde wateren. In verschillende Europese landen wordt de plant als invasief beschouwd.

Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om een onderzoek te starten naar de risico's van watercrassula.