Aanpassingen werkzaamheden NVWA waaronder exportcertificering (25 mei 2020)

Vanwege de corona-uitbraak heeft de NVWA de afgelopen maanden een aantal van haar werkzaamheden aangepast. Zo zijn er beperkingen ingesteld voor de exportcertificering van levend vee en levende producten. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele situatie voor deze exportcertificering.

De NVWA heeft de afgelopen weken de exportcertificering voor intraverkeer en derde landen geleidelijk weer opgeschaald. Op dit ogenblik zijn de volgende beperkingen nog van toepassing:

Fokrunderen

Voor fokrunderen gelden nog beperkingen voor de certificering vanaf de veehouderij. Hierbij zijn uitzonderingen gemaakt. In 2 gevallen verleent de NVWA wel exportcertificaten. Ten eerste als een bedrijf wordt beëindigd. Ten tweede als dieren de grens over gaan tussen eigen bedrijven. De aanvrager dient dit duidelijk aan te geven bij de aanvraag. Export van fokrunderen vanuit verzamelcentra is wel mogelijk.

Geen export van runderen buiten de EU door ontbreken garanties rusttijden

De NVWA staat vanaf 26 mei 2020 geen lange exporten van runderen meer toe naar landen buiten de EU als de dieren voor dit transport moeten rusten in een land buiten de EU. De minister van LNV Carola Schouten heeft dit op 25 mei 2020 aan de Tweede Kamer laten weten. De reden is dat transporteurs de Europese regels over verplichte rusttijden niet naleven. Zo bleken bij Duitse transporten dat vooraf opgegeven rustplaatsen in Rusland niet bestaan.

Transportsector moet betrouwbare procedure uitwerken

De NVWA mag alleen certificaten voor exporten naar landen buiten de EU afgeven bij voldoende vertrouwen. Dat betekent dat transporteurs het deel van de reis dat buiten de EU plaatsvindt ook volgens de Europese Transportverordening uitvoeren. De veetransportsector gaat hiervoor een betrouwbare procedure ontwikkelen waarmee zij aantoont dat rustplaatsen buiten de EU ook echt bestaan. Die rustplaatsen moeten voldoen aan EU-eisen en ook daadwerkelijk gebruikt worden om dieren te laten rusten. De NVWA zal exporten buiten de EU met rustplaatsen buiten de EU pas weer certificeren als deze nieuwe procedure er is.

Uitzondering voor drachtige fokrunderen

De minister maakt een uitzondering  voor drachtige fokrunderen die al aanwezig zijn op een verzamelcentrum en waarvoor geen alternatieve afzet binnen de EU of een land buiten de EU (zonder noodzaak halteplaats) mogelijk is.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie in de kamerbrief Exporten levend vee van 25 mei 2020 op de website van de Tweede Kamer.

Slachtrunderen

Vanaf 25 mei 2020 mogen slachtrunderen weer geëxporteerd worden. Het gaat hierbij vooral om de zogenoemde uitstoot melkveehouderij vanuit verzamelcentra. De verzamelcentra moeten hiervoor wel een COVID-protocol maken. Zonder een door de NVWA goedgekeurd protocol is exportcertificering niet mogelijk.

Paarden

Voor paarden is exportcertificering momenteel mogelijk vanuit 6 tijdelijke exportlocaties. De komende weken komen er meer locaties bij. Hierbij blijft een COVID-protocol noodzakelijk. De NVWA werkt op dit ogenblik aan standaardprotocollen die bedrijven hierbij kunnen gebruiken. Meer informatie hierover volgt.

De NVWA staat voorlopig nog niet toe dat paarden weer geëxporteerd mogen worden vanuit private locaties. Dit wordt opnieuw bekeken bij de hervatting van wedstrijden.

Schapen en geiten

Voor zijn er geen exportbeperkingen meer. De NVWA neemt ook nieuwe aanvragen voor een scrapie erkenning weer in behandeling.

Bijzondere en overige dieren

De export van zoals vogels, reptielen en gezelschapsdieren wordt weer vrijgegeven omdat er weinig aanvragen voor zijn. De voorportaal rol van DIBEVO vervalt.

Exportcertificering sommige levende dieren op afstand

De NVWA certificeert vanaf maandag 6 april sommige levende dieren en producten voor het EU-handelsverkeer en voor 3e landen zoveel mogelijk op afstand. Het gaat bijvoorbeeld om eendagskuikens (voor 3e landen), broedeieren (voor 3e landen), sperma, embryo's en hommels en bijen. De NVWA-afdeling Certificeren op Afstand (CoA) of de dierenarts met behulp van Certificeren op een Thuiswerkpleklocatie (CoT) voert de certificering uit. Of ze doen dat in combinatie.

De NVWA roept bedrijven dringend op om de tijdelijke werkinstructie certificering op afstand te gebruiken voor  het EU-handelsverkeer en 3e landen voor de volgende levende producten en levende dieren:

  • eendagskuikens (3e landen)
  • broedeieren (3e landen)
  • sperma van paarden (dat regulier door VKE gecertifieerd werd)
  • sperma van runderen en varkens (en schapen/geiten)
  • embryo’s van runderen en paarden; en
  • hommels en bijen (die regulier door VKE gecertificeerd werden)