Aanpassingen werkzaamheden NVWA waaronder exportcertificering (30 juli 2020)

Vanwege de corona-uitbraak heeft de NVWA de afgelopen maanden een aantal van haar werkzaamheden aangepast. Vanaf 3 augustus 2020 zijn echter bijna alle beperkingen voor de exportcertificering van levend vee opgeheven. Alleen de beperkingen voor exporten met halteplaatsen in derde landen blijven van kracht. Net als de wijzigingen voor export op afstand.

Fokrunderen en paarden

De beperking voor de exportcertificering voor fokrunderen vanaf de veehouderij wordt opgeheven op 3 augustus 2020.

Ook de beperkingen voor de export van paarden zijn vanaf 3 augustus niet meer van toepassing. Zo kunnen ook particulieren vanaf die datum export voor paarden aanvragen. Particulieren kunnen tot eind augustus ook nog gebruikmaken van de huidige aangewezen exportlocaties onder de huidige voorwaarden.

Uiteraard blijven de maatregelen zoals beschreven in de protocollen voor verzamelcentra, tijdelijke exportlocaties en oorsprongsbedrijven op deze locaties van kracht. Bedrijven geven hierbij aan hoe de NVWA op een veilige manier kan werken. Ook op andere bedrijven en bij particuliere aanvragers moet de veiligheid van de NVWA-medewerkers geborgd zijn. Meer informatie hierover vindt u bij Maatregelen bij bezoek medewerker NVWA.

Geen export van runderen buiten de EU door ontbreken garanties rusttijden

De NVWA staat vanaf 26 mei 2020 geen lange exporten van runderen meer toe naar landen buiten de EU als de dieren voor dit transport moeten rusten in een land buiten de EU. De minister van LNV Carola Schouten heeft dit op 25 mei 2020 aan de Tweede Kamer laten weten. De reden is dat transporteurs de Europese regels over verplichte rusttijden niet naleven. Zo bleken bij Duitse transporten dat vooraf opgegeven rustplaatsen in Rusland niet bestaan.

Transportsector moet betrouwbare procedure uitwerken

De NVWA mag alleen certificaten voor exporten naar landen buiten de EU afgeven bij voldoende vertrouwen. Dat betekent dat transporteurs het deel van de reis dat buiten de EU plaatsvindt ook volgens de Europese Transportverordening uitvoeren. De veetransportsector gaat hiervoor een betrouwbare procedure ontwikkelen waarmee zij aantoont dat rustplaatsen buiten de EU ook echt bestaan. Die rustplaatsen moeten voldoen aan EU-eisen en ook daadwerkelijk gebruikt worden om dieren te laten rusten. De NVWA zal exporten buiten de EU met rustplaatsen buiten de EU pas weer certificeren als deze nieuwe procedure er is.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie in de kamerbrief Exporten levend vee van 25 mei 2020 op de website van de Tweede Kamer.

Exportcertificering sommige levende dieren op afstand

De NVWA certificeert vanaf maandag 6 april sommige levende dieren en producten voor het EU-handelsverkeer en voor 3e landen zoveel mogelijk op afstand. Het gaat bijvoorbeeld om eendagskuikens (voor 3e landen), broedeieren (voor 3e landen), sperma, embryo's en hommels en bijen. De NVWA-afdeling Certificeren op Afstand (CoA) of de dierenarts met behulp van Certificeren op een Thuiswerkpleklocatie (CoT) voert de certificering uit. Of ze doen dat in combinatie.

De NVWA roept bedrijven dringend op om de tijdelijke werkinstructie certificering op afstand te gebruiken voor het EU-handelsverkeer en 3e landen voor de volgende levende producten en levende dieren:

  • eendagskuikens (3e landen)
  • broedeieren (3e landen)
  • sperma van paarden (dat regulier door VKE gecertifieerd werd)
  • sperma van runderen en varkens (en schapen/geiten)
  • embryo’s van runderen en paarden; en
  • hommels en bijen (die regulier door VKE gecertificeerd werden)