Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wijzigen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om de tarieven die de NVWA in rekening brengt voor activiteiten als keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming- en analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten. 

Staatscourant
Beeld: ©Staatscourant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen de tarieven vast die de NVWA in rekening brengt.

Doorberekenen van kosten

De NVWA-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht. Dit jaar is er sprake van een stijging van 8 % van lonen en prijzen. Dit percentage is niet gelijk aan het percentage van de tariefsverhoging per 1 januari 2024. De verhoging wordt namelijk ook beïnvloed door het kostendekkend maken van de tarieven (coalitieakkoord Rutte IV) en de ontwikkelingen in het toezicht.

Het kostendekkend maken van de tarieven heeft een stijgend effect op alleen de tarieven die nog niet kostendekkend waren.

Uitspraak van het college van Beroep voor het bedrijfsleven.

Op 26 september 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan over de tarieven van de NVWA. Dit heeft consequenties voor de tarieven voor 2024. De volgens de uitspraak onterecht in de tarieven opgenomen kostenposten zijn nu nog niet uitgesloten voor de tarieven 2024. Zodra de effecten van de uitspraak definitief zijn doorgerekend, worden de tarieven met terugwerkende kracht aangepast. Dat wil zeggen dat onterecht in de tarieven opgenomen kostenposten (geïnde retributies) worden terugbetaald. 

Op website van de NVWA staat een overzicht van alle tarieven.

De wijzigingsregelingen van de tarieven van de NVWA worden in de Staatscourant gepubliceerd en staan ook op de website van de NVWA. De Wijzigingsregeling van de Warenwetregeling doorberekening kosten (VWS) wordt naar verwachting op 19 december 2023 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).