NVWA handhaaft op illegaal gebruik van Vydate 10G

Met het oog op het aankomende teeltseizoen gaat de NVWA de komende periode gerichte inspecties uitvoeren op het gebruik en het voorhanden hebben van het inmiddels verboden middel Vydate 10G, een gewasbeschermingsmiddel waar de werkzame stof oxamyl in zit. Deze stof is sinds vorig jaar in de gehele Europese Unie verboden vanwege risico’s voor zowel de gebruiker als de consument. Bij de NVWA zijn er desondanks signalen binnengekomen dat sommige telers van land- en tuinbouwgewassen zich niet aan dit verbod houden.

Can Carbamate pesticide
Beeld: ©NVWA

Dankzij een analyse van Vydate-verkoopgegevens bestaat het vermoeden dat er telers zijn die het verboden beschermingsmiddel nog op voorraad hebben, mogelijk bestemd voor het komende teeltseizoen. Bij enkele reeds uitgevoerde inspecties zijn voorraden tot wel 2500 kg Vydate aangetroffen. Dat maakt dat de handhaving op dit illegale middel nu wordt opgeschroefd.

De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Op het gebruik of het voorhanden hebben van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen staan bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van de inkomenssteun in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Correct afvoeren

Om overtredingen te voorkomen, dienen niet toegelaten middelen op een verantwoorde manier afgevoerd te worden. Dit kan door de middelen in te leveren bij een erkend inzamelaar van chemisch afval. Zie voor meer informatie over het inleveren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen de website van Stichting Opruiming Resten en Lege Verpakkingen in de Landbouw.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in Nederland de toelating van Vydate 10G op 31 juli 2023 ingetrokken met een respijttermijn tot 31 oktober 2023 om bestaande voorraden op te maken en indien nodig af te voeren gedurende het resterende deel van het gebruiksseizoen 2023. Sindsdien is het gebruik en het voorhanden hebben van Vydate 10G niet meer toegestaan.