Conclusies en advies risicobeoordelingen

Adviezen van de NVWA aan de ministeries van EZ en VWS over antibiotica in de veehouderij.

Risico's van ESBL's en MRSA in voedsel (12 november 2013)
De ministeries van VWS en EZ hebben aan bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) een advies gevraagd over de risico's van voedselgebonden resistente bacteriën en onderzoek dat beleid op dit terrein kan onderbouwen. Om de vraag van de beide ministeries te kunnen onderbouwen heeft BuRO de kennis die over dit onderwerp momenteel beschikbaar is, geïnventariseerd.

Advies over gezondheidsrisico's van MRSA bij beroepsmatig contact met vleeskuikens (29 november 2012)
Door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) opgestelde risicobeoordeling voor de overdracht van MRSA bij beroepsmatig contact met vleeskuikens. Deze beoordeling is de basis voor risicomanagement.

Het rapport bevat informatie over het voorkomen van MRSA bij vleeskuikens, vleeskuikenhouders en slachterijpersoneel. Daarnaast bevat het rapport adviezen aan de werkgroep Infectiepreventie, de minister van EZ, de minister van SZW en werkgevers over maatregelen die ertoe moeten leiden dat het risico op MRSA bij personen die contact hebben met levende vleeskuikens wordt teruggedrongen.

Toediening antibiotica in de veehouderij (30 november 2011)
De minister van EZ verzocht de NVWA de risico’s te beoordelen die kunnen samenvallen met een verschuiving van toediening via voer naar andere methoden van koppelbehandeling met antibiotica.

Geadviseerd wordt de risico’s op te vangen door in de betreffende gevallen de antibiotica toe te dienen met goed ontworpen en goed onderhouden drinkwaterinstallaties.

Antibioticumresistentie: het effect van antibioticumversleping via diervoeder (30 november 2010)
BuRO is gevraagd te onderzoeken in welke mate versleping bijdraagt aan antibioticumresistentie en of er een percentage te noemen is waarbij een eventueel negatief effect niet optreedt.

Verder onderzoek is nodig naar de kwantitatieve relatie tussen blootstelling van bacteriën aan lage concentraties antibiotica en ontwikkeling van resistentie. Vooralsnog kan uitgegaan worden van een verslepingspercentage van 2,5%.