Lijst aantrekkelijke gewassen voor bijen

In 2011 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van 3 neonicotinoïden en fipronil opnieuw getoetst op de effecten op de gezondheid van bijen. Voor een aantal middelen waren aanvullende gebruiksrestricties nodig om te voldoen aan de meest recente eisen wat betreft de risico’s voor honingbijen. In deze aanvullende gebruiksrestricties worden onder andere beperkingen voorgeschreven voor het zaaien of planten van voor bijen aantrekkelijke gewassen na gebruik van middelen op basis van neonicotinoïden in voorgaande teelten.

In het document Aantrekkelijkheid van landbouwkundige gewassen voor honingbijen voor het verzamelen van nectar en/of pollen wordt voor alle landbouwkundige gewassen aangegeven of ze aantrekkelijk zijn voor honingbijen. Hiermee wordt voor telers, gebruikers en voorlichters duidelijk welke gewassen worden bedoeld in de gebruiksrestricties. Onbedoeld onjuist gebruik kan hierdoor worden voorkomen.

In de toelichting bij de lijst wordt duidelijk aangegeven van welke uitgangspunten en voorwaarden is uitgegaan.