Rol NVWA bij handel in biociden

De NVWA controleert samen met ILT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de handel in biociden om de verkoop van niet-toegelaten biociden aan banden te leggen.

De NVWA richt zich op biociden als consumentenproduct verkocht, of daarin aanwezig zijn. Op biociden waar consumenten mee in aanraking kunnen komen. Denk daarbij aan residuen van biociden in levensmiddelen en bij toepassing ervan in de dienstverlenende sector zoals wellnesscentra, schoonheidssalons en tatoeageshops.

Wat de NVWA controleert

het gebruik van biociden in sectoren die onder haar toezicht vallen:

 • levensmiddelenindustrie
 • agrarische bedrijven
 • vleesverwerkende
 • visverwerkende industrie
 • horecabedrijven en ambachtelijke bedrijven: vooral middelen voor professionele, industriële toepassing
 • of groothandelaren in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid
 • de manier van administreren bij leveringen van middelen voor professioneel gebruik
 • of biociden die bestemd zijn voor professioneel gebruik aan de juiste personen worden verkocht (niet aan de consument)
 • de etiketten en samenstelling van de biociden. Etiketten van toegelaten middelen controleren we op aanwezigheid van de wettelijk voorgeschreven vermeldingen; etiketten van middelen zonder toelating worden gecontroleerd op aanwezigheid van biocide claims.

Bij overtredingen neemt de NVWA passende maatregelen. In veel gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op.

Rol NVWA en andere partijen

6 partijen houden toezicht op (naleving van) verordeningen en wetten over gewasbeschermingsmiddelen en biociden:

Ze houden toezicht op:

Rol NVWA

 • De NVWA ziet erop toe dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt binnen wetgeving en regelgeving, met zo min mogelijk risico's voor mens, dier en milieu.
 • De NVWA ziet toe op de samenstelling van gewasbeschermingsmiddelen, of alleen gewasbeschermingsmiddelen op de markt worden gebracht die zijn toegelaten in Nederland en of de verkochte gewasbeschermingsmiddelen voorzien zijn van de juiste etiketten.
 • De NVWA verleent erkenningen aan organisaties die toetsen of gewasbeschermingsmiddelen deugdelijk zijn.
 • De NVWA beoordeelt of er sprake is van landbouwkundige noodsituaties bij een aanvraag voor een vrijstelling voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en adviseert ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hierover.
 • Op basis van inhoudelijke deskundigheid en kennis van de (agrarische) praktijk en de (internationale) wetgeving ondersteunt de NVWA beleidsdirecties van het ministerie van LNV bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid.
 • De NVWA stelt haar kennis over gewasbescherming beschikbaar aan maatschappelijke partners in binnenland en buitenland.
 • De NVWA is evaluerende instantie op het gebied van werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen. In opdracht van de industrie stelt de NVWA of het Ctgb zogeheten draft registration reports (dRR) op die een rol spelen in het toelatingsproces. In een dRR worden de proeven samengevat die voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel zijn uitgevoerd, en wordt beoordeeld of het voorgestelde gebruik voldoende onderbouwd is. Stuur een e-mail naar NVWA_TAP@minlnv.nl voor meer informatie. Op de website van het Ctgb vindt u het toetsingskader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
 • De NVWA doet geen uitspraken over het effect van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de gezondheid voor mens en dier.
 • De NVWA geeft geen voorlichting of advies over gewasbeschermingsmiddelen aan individuele bedrijven en particulieren.

Rol Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of bestrijdingsmiddelen in Nederland op de markt mogen komen, en stelt gebruiksvoorschriften op. Op de website van het Ctgb vindt u welke middelen zijn toegelaten en vervallen, en hoe ze moeten worden gebruikt. Voor iedere toelating wordt een samenvatting van de productkenmerken (SPC) opgesteld, met daarin alle relevante informatie over het unieke biocide en etiketterings- en verpakkingsvoorschriften.