Afval(mee)verbranding: wettelijke eisen registratie

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor registratie.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

Op grond van artikel 24, onder b) en c), van de Verordening dierlijke bijproducten moeten installaties erkend zijn voor het als afval verbranden of nuttig toepassen door meeverbranding van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten. Hetzelfde artikel maakt echter een uitzondering voor installaties met een exploitatievergunning op grond van Richtlijn 2010/75/EU (Industriƫle emissies). Behalve dierencrematoria vallen hieronder alle installaties die dierlijke bijproducten of afgeleide producten (mee)verbranden.

Bedrijven die met dierlijke bijproducten werken maar daarvoor geen erkenning nodig hebben, vallen onder de registratieplicht uit artikel 23 van de Verordening dierlijke bijproducten. Die is dus wel van toepassing op de installaties. De eisen waaraan geregistreerde bedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in artikel 20 en bijlage IX, hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten).

De Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 bevatten ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op vervoer, identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Andere relevante eisen

De voorschriften uit paragraaf 3 van de Regeling dierlijke producten beperken de mogelijkheden tot het verbranden van dierlijke bijproducten die de Verordening dierlijkeĀ  bijproducten biedt.

Afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties moeten ook houden aan de Europese en nationale wetgeving op het gebied van afvalstoffen en milieu.