Gemedicineerd diervoeder: wettelijke eisen vergunning

Het Besluit diergeneesmiddelen vormt de wettelijke basis voor vergunningen en meldingen voor activiteiten met diervoeders met medicinale werking.

Besluit diergeneesmiddelen

De vergunningplicht voor de vervaardiging of invoer van diervoeder met medicinale werking is opgenomen in artikel 7.1, onder a, van het Besluit diergeneesmiddelen. De basis voor de  registratie voor de invoer is artikel 7.9, derde lid, van dat besluit. De specifieke voorschriften waaraan bedrijven moeten voldoen staan in de artikelen 7.2 tot en met 7.6 van het Besluit diergeneesmiddelen, en in de artikelen 7.1 tot met 7.13 van de Regeling diergeneesmiddelen.

Het besluit en de regeling zijn gebaseerd op diverse Europese Richtlijnen, waaronder Richtlijn 90/167/EEG tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking.

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere Europese en nationale voorschriften en verplichtingen waaraan diervoederbedrijven zicht moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit:

Zie ook de informatie in het onderwerp Diervoeder.