Dierlijke bijproducten: overzicht codes gebruikt op lijst erkende en geregistreerde bedrijven

De codes geven de activiteiten en producten van de bedrijven weer. Ze worden gebruikt in de hele EU.

De Europese Commissie heeft deze codes opgenomen in de Technische specificaties voor het format van lijsten erkende en geregistreerde dierlijke bijproducten bedrijven.

  • Codes met * worden gebruikt in Nederland, maar staan niet in het Europese format.
  • Codes met # staan in het Europese format, maar worden niet gebruikt in Nederland.

Codes voor activiteiten

Code

Activiteit

Opmerking

BIOGP

Biogasinstallatie

COLC

Verzamelcentrum

COLL#

Verzamelen

COIP

Meeverbrandingsinstallatie

COMP

Composteerinstallatie

COMBP Stookinstallatie
CONTMT Bedrijf dat een methode van compostering in cellen toepast Deze methoden zijn uitsluitend bedoeld voor het ter plaatse voorbehandelen van kadavers van varkens, pluimvee en lagomorfen en mogen in Nederland niet worden toegepast

FEEDP

Diervoederbedrijf

In combinatie met FEED: gebruikt voor bedrijven die mengvoeders met daarin BLPF, COL, DCAP, EGG, FATF, HYDP, MIMC, PAP en/of TCAP  produceren

Ook gebruikt in combinatie met BAIT en FATB

FOODP*

Levensmiddelenbedrijven

Gebruikt voor bedrijven die verwerkte producten voor menselijke consumptie, die tevens geschikt zijn als voedermiddel of voor andere doeleinden buiten de voedselketen, in de handel brengen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1069/2009

GATRP

Productie van jachttrofeeën

Ook gebruikt voor andere preparateurs en taxidermisten

GEN*

Het doen ontstaan van

Gebruikt voor oorsprongsbedrijven van dierlijke bijproducten die niet onder de uitzondering op de registratieplicht uit artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallen

INCP

Verbrandingsinstallatie

INTP

Bedrijf voor de hantering van dierlijke bijproducten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 24, lid 1, onder h)

Altijd gebruikt in combinatie met STORP ABP (opslagbedrijf) als verwijzing naar de bijbehorende activiteit als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 24, lid 1, onder i)

OLCP

Oleochemisch bedrijf

OALKHP

Verwerkingsbedrijf dat alkalische hydrolyse toepast (alternatieve verwerkingsmethode A)

OBIODP

Biodieselproductiebedrijf (alternatieve verwerkingsmethode D)

OBRGAP

Verwerkingsbedrijf dat Brookes-vergassing toepast (alternatieve verwerkingsmethode E)

OCAFTB

Bedrijf dat dierlijk vet verstookt in een thermische ketel (alternatieve verwerkingsmethode F)

OHPHBP

Verwerkingsbedrijf dat biogas produceert door middel van hydrolyse bij verhoogde druk (alternatieve verwerkingsmethode C)

OHPHTP

Verwerkingsbedrijf dat hydrolyse bij verhoogde druk en temperatuur toepast (alternatieve verwerkingsmethode B)

OEFP Verwerkingsbedrijf dat vismateriaal inkuilt (alternatieve verwerkingsmethode K)

OTHER

Andere activiteit

OMSCHY Bedrijf dat hernieuwbare brandstof produceert met de meerfasige katalytische hydrobehandeling (alternatieve verwerkingsmethode L)
OLTPPM Bedrijf dat varkens- of pluimveemest behandelt met kalk (alternatieve verwerkingsmethode I)
OMSCP Bedrijf dat hernieuwbare brandstof produceert met het meerstapskatalyseproces (alternatieve verwerkingsmethode J)

OTMB

Thermomechanische biobrandstofproductie (alternatieve verwerkingsmethode G)

OFSIBU# Distributeur van organische meststoffen of bodemverbeteraars in bulk
OFSIPA# Distributeur van verpakte organische meststoffen of bodemverbeteraars
OFSIPP# Bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars uit afgeleide producten Vooralsnog is hiervoor TECHP in gebruik

PETPP

Productie van voeder voor gezelschapsdieren

Uit afgeleide producten

PETPR

Productie van voeder voor gezelschapsdieren

Uit dierlijke bijproducten, al dan niet in combinatie met afgeleide producten

PHAR

Farmaceutische activiteiten

Gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen, diergeneesmiddelen,  medische hulpmiddelen, laboratoriumreagentia en tussenproducten

PROCP

Verwerkingsbedrijf

RETAIL

Detailhandel

In gebruik voor detailhandelszaken die organische meststoffen en bodemverbeteraars (FERT of FERT MANP) leveren in bulk of in verpakkingen groter dan 50 kg

STORP ABP

Opslagbedrijf

Voor dierlijke bijproducten (erkenning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 24, lid 1, onder i)
STORP DP Opslagbedrijf Voor afgeleide producten (erkenning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 24, lid 1, onder j), of geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 23)

TAN

Leerlooierij

TECH Niet nader omschreven bedrijf voor de vervaardiging van 'technische' producten Het gaat om producten voor gebruik buiten de diervoederketen

TECHP#

Bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars

Anders dan een biogas- of composteerinstallatie

TRADE

Handel in dierlijke bijproducten of afgeleide producten

TRANS

Transport van dierlijke bijproducten of afgeleide producten

UCOSM

Gebruik voor cosmetische producten

UDER

Gebruik voor diagnose, onderzoek of onderwijs

Hieronder valt ook gebruik voor tentoonstellingen en artistieke activiteiten

UDOG

Gebruik voor vervoedering aan honden in erkende kennels of jachthondenmeutes en honden katten in asielen

UEXART Gebruik voor tentoonstelling of artistieke activiteiten

UFERT#

Gebruik in organische meststof of bodemverbeteraars

UFUR

Gebruik voor vervoedering aan pelsdieren

UINSE

Gebruik voor vervoedering aan insecten (inclusief maden en wormen) bestemd voor visaas

UNEC

Gebruik voor vervoedering aan aasetende vogels (bedreigde en beschermde soorten)

UOFSI*

Gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars

Gebruikt voor bedrijven die andere organische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest gebruiken op land waar vee graast of waarvan groenvoer wordt gewonnen (’21 dagen –regeling’)

URBP

Gebruik voor vervoedering aan reptielen en roofvogels

UWILD

Gebruik voor vervoedering aan wilde dieren

UZOO

Gebruik voor vervoedering aan dierentuin- en circusdieren

Codes voor producten

Code

Product

Opmerking

API*

Bijproducten van de bijenteelt

In plaats van APIFAR en APITEC
APIFAR# Bijproducten van de bijenteelt bestemd voor gebruik in de bijenteelt
APITEC# Bijproducten van de bijenteelt bestemd voor 'technisch' gebruik Het gaat om producten voor gebruik buiten de bijenteelt en buiten de diervoederketen

BAIT

Visaas (lokvoeder)

BHHP

Beenderen, hoornen, hoeven en producten daaruit (geen melen)

BIOD

Biodiesel

BIOG

Biogas

BIOR

Gistingsresidu van de omzetting van andere dierlijke bijproducten dan mest in biogas

Gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces

BIOR MANP

Digestaat uit een co-vergistingsinstallatie (vergisting van mest in combinatie met categorie 3- en plantaardig materiaal)

Gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces

BIOR MANU

Digestaat uit een co-vergistingsinstallatie (vergisting van mest in combinatie met categorie 3- en plantaardig materiaal)

Gebruikt voor biogasinstallaties zonder hygiënisatietoestel en een niet-gevalideerd vergistingsproces; het digestaat wordt beschouwd als niet-verwerkt

BL* Bloed
BLM# Bloedmeel Vooralsnog is hiervoor PAP in gebruik

BLPF

Bloedproducten bestemd voor diervoeder

BLPT

Bloedproducten bestemd voor andere doeleinden dan diervoeder

CAD

Kadavers, anders dan van gezelschapsdieren

Ook gebruikt voor categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10 (m) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (voedseldieren)

CADPET Kadavers van gezelschapsdieren

COL

Collageen

COMR

Compost verkregen uit andere dierlijke bijproducten dan mest

COMR MANP

Compost verkregen uit een mengsel van mest en categorie 3-materiaal

COSM

Cosmetische producten

CATW

Keukenafval en etensresten

Hieronder vallen ook de zogenaamde UCO's (used cooking oils): afgewerkte bak- en braadoliën uit restaurants, cateringfaciliteiten en andere keukens

CSSM# Centrifuge- of separatorslib uit de melkverwerkende industrie

DCAP

Dicalciumfosfaat

DP Niet nader omschreven afgeleide producten

DTC

Inhoud van het maagdarmkanaal

EGG

Eiproducten

FATB

Vetbollen voor vogels

FATD

Vetderivaten

FATF

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor diervoeder

FATOL

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor oleochemische doeleinden

Altijd gebruikt in combinatie met FATOT

FATOT

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor andere doeleinden dan diervoeder en oleochemie

Altijd gebruikt in combinatie met FATOL

FEED

Voeder voor landbouwhuisdieren

FEED UFUR Voeder voor pelsdieren
FEED UZOO Voeder voor dierentuindieren
FERT Andere organische meststoffen en bodemverbeteraars dan COMR, BIOR, MANU, MANP
FERT MANP Organische meststoffen en bodemverbeteraars verkregen uit verwerkte mest in combinatie met afgeleide producten uit categorie 2- en 3-materiaal
FFA* Vrije vetzuren
FIM# Vismeel Vooralsnog is hiervoor PAP in gebruik

FORMF

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong dier niet langer bestemd zijn voor menselijke consumptie, zonder dat zij daarvoor ongeschikt geworden zijn

Meestal aangeduid  als ‘voormalige voedingsmiddelen’

FRASS# Verwerkte frass Afhankelijk van de wijze van verwerken is hiervoor MANP, BIOR MANP of COMR MANP in gebruik
FUR Bont

GEL

Gelatine

GATR

Jachttrofeeën

Ook gebruikt voor andere preparaten van dieren

GLYT# Glycerine voor 'technische' doeleinden
GLYF# Glycerine bestemd voor diervoeder
GLYTCW# Glycerine voor 'technische' doeleinden verkregen uit keukenafval en etensresten
GRE Kanen In gebruik voor dierlijke eiwitten die voor humane consumptie zijn geproduceerd maar worden bestemd voor gebruik in diervoeder en uitsluitend geschikt zijn voor vervoedering aan gezelschapsdieren
GROWME# Groeimedia Vooralsnog is hiervoor FERT in gebruik
GUANO Niet-gemineraliseerde guano van vogels of vleermuizen

HISKR

Onbehandelde huiden van hoefdieren

HISKT

Behandelde huiden van hoefdieren

HYDP

Gehydrolyseerde eiwitten

IMP* Tussenproducten

INSE

Insecten

In gebruik voor categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10(l) van Verordening (EG) nr. 1069/2009

LABREAG*

Laboratoriumreagens

MANP

Verwerkte mest

Ook gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces die mest co-vergisten met plantaardig materiaal

Ook gebruikt voor installaties die mest composteren in combinatie met plantaardig materiaal

MANU

Mest (niet-verwerkt)

Ook gebruikt voor digestaat uit biogasinstallaties zonder hygiënisatietoestel en een niet-gevalideerd vergistingsproces die mest co-vergisten met plantaardig materiaal

MBM

Vleesbeendermeel

MEDD

Medische hulpmiddelen

MIMC

Melk, biest, en producten verkregen uit melk en biest

OTHER

Overige producten

PAP

Verwerkt dierlijk eiwit

PAPOTH# Verwerkt dierlijk ewit van niet-herkauwers Vooralsnog is hiervoor PAP in gebruik
PAPRUM# Verwerkt dierlijk ewit van herkauwers Vooralsnog is hiervoor PAP in gebruik

PETC

Blikvoeder voor gezelschapsdieren

PETD

Hondenkluiven (kauwartikelen)

PETFI

Smaakgevende ingewanden

PETP

Ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren  dan blikvoeder

PETR

Rauw voeder voor gezelschapsdieren

PHARM

Farmaceutische producten

Hieronder vallen geneesmiddelen en diergeneesmiddelen

RAW

Andere niet-verwerkte dierlijke bijproducten

RAWSFP# Dierlijke bijproducten bestemd voor bijzondere vervoederingsdoeleinden of voor onderzoek en andere specifieke doeleinden Het gaat om bijzondere vervoederingsdoeleinden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2090, artikel 18 en onderzoek en andere specifieke doeleinden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2090, artikel 17

SERE

Bloed- en bloedproducten van paardachtigen

SLHBP*

Slachtbijproducten

TCAP

Tricalciumfosfaat

TECPRD Niet nader omschreven 'technische' producten Het gaat om producten voor gebruik buiten de diervoederketen

WHBF

Wol, haar, varkenshaar en veren

WWT

Materiaal verzameld bij de voorbehandeling van afvalwater