Dierlijke bijproducten: overzicht codes gebruikt op lijst erkende en geregistreerde bedrijven

De codes geven de activiteiten en producten van de bedrijven weer. Ze worden gebruikt in de hele EU.

De Europese Commissie heeft deze codes opgenomen in de Technische specificaties voor het format van lijsten erkende en geregistreerde dierlijke bijproducten bedrijven.

  • Codes met * worden gebruikt in Nederland, maar staan niet in het Europese format.
  • Codes met # staan in het Europese format, maar worden niet gebruikt in Nederland.

Codes voor activiteiten

Code

Activiteit

Opmerking

BIOGP

Biogasinstallatie

COLC

Verzamelcentrum

COLL#

Verzamelen

COIP

Meeverbrandingsinstallatie

COMP

Composteerinstallatie

FEEDP*

Diervoederbedrijf

In combinatie met FEED: gebruikt voor bedrijven die mengvoeders met daarin BLPF, COL, DCAP, EGG, FATF, HYDP, MIMC, PAP en/of TCAP  produceren

Ook gebruikt in combinatie met BAIT en FBALL

FOODP*

Levensmiddelenbedrijven

Gebruikt voor bedrijven die verwerkte producten voor menselijke consumptie, die tevens geschikt zijn als voedermiddel of voor andere doeleinden buiten de voedselketen, in de handel brengen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1069/2009

GATRP

Productie van jachttrofeeën

Ook gebruikt voor andere preparateurs en taxidermisten

GEN*

Het doen ontstaan van

Gebruikt voor oorsprongsbedrijven van dierlijke bijproducten die niet onder de uitzondering op de registratieplicht uit artikel 23, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallen

INCP

Verbrandingsinstallatie

INTP*

Bedrijf voor de hantering en opslag van dierlijke bijproducten

Voorheen aangeduid als ‘intermediair bedrijf’. Bedrijven met de toevoeging (hi) zijn erkend voor hantering en/of opslag, bedrijven met de toevoeging (i) alleen voor opslag

OLCP

Oleochemisch bedrijf

OALKHP

Verwerkingsbedrijf dat alkalische hydrolyse toepast

OBIODP

Biodieselproductiebedrijf

OBRGAP

Verwerkingsbedrijf dat Brookes-vergassing toepast

OCOMBTB*

Bedrijf van dierlijk vet verstookt in een thermische ketel

OHPHBP

Verwerkingsbedrijf dat biogas produceert door middel van hydrolyse bij verhoogde druk

OHPHTP

Verwerkingsbedrijf dat hydrolyse bij verhoogde druk en temperatuur toepast

OTHER

Andere activiteit

Momenteel valt hieronder alleen verstoking in een stationaire interne verbrandingsmotor

OTMBFP*

Thermomechanische biobrandstofproductie

PETPP

Productie van voeder voor gezelschapsdieren

Uit afgeleide producten

PETPR

Productie van voeder voor gezelschapsdieren

Uit dierlijke bijproducten, al dan niet in combinatie met afgeleide producten

PHAR

Farmaceutische activiteiten

Gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen, diergeneesmiddelen,  medische hulpmiddelen, laboratoriumreagentia en tussenproducten

PROCP

Verwerkingsbedrijf

RETAIL

Detailhandel

Gebruikt voor detailhandelszaken die organische meststoffen en bodemverbeteraars (FERT of FERT MANP) in bulk of in verpakkingen groter dan 25 kg leveren

STORP

Opslagbedrijf voor afgeleide producten

TAN

Leerlooierij

TECHP*

Bedrijf dat producten produceert voor gebruik buiten de diervoederketen

Voorheen aangeduid als ‘technisch bedrijf’

TRADE*

Handel in dierlijke bijproducten of afgeleide producten

TRANS

Transport van dierlijke bijproducten of afgeleide producten

UCOSM

Gebruik voor cosmetische producten

UDER*

Gebruik voor diagnose, onderzoek of onderwijs

Hieronder valt ook gebruik voor tentoonstellingen en artistieke activiteiten

UDOG

Gebruik voor vervoedering aan honden in erkende kennels of jachthondenmeutes en honden katten in asielen

UFERT#

Gebruik in organische meststof of bodemverbeteraars

UFUR

Gebruik voor vervoedering aan pelsdieren

UINSE

Gebruik voor vervoedering aan insecten (inclusief maden en wormen) bestemd voor visaas

UNEC

Gebruik voor vervoedering aan aasetende vogels (bedreigde en beschermde soorten)

UOFSI*

Gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars

Gebruikt voor bedrijven die andere organische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest gebruiken op land waar vee graast of waarvan groenvoer wordt gewonnen (’21 dagen –regeling’)

URBP

Gebruik voor vervoedering aan reptielen en roofvogels

UWILD

Gebruik voor vervoedering aan wilde dieren

UZOO

Gebruik voor vervoedering aan dierentuin- en circusdieren

Codes voor producten

Code

Product

Opmerking

API

Bijproducten van de bijenteelt

BAIT*

Visaas (lokvoeder)

BHHP

Beenderen, hoornen, hoeven en producten daaruit (geen melen)

BIOD

Biodiesel

BIOG

Biogas

BIOR

Gistingsresidu van de omzetting van andere dierlijke bijproducten dan mest in biogas

Gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces

BIOR MANP

Digestaat uit een co-vergistingsinstallatie (vergisting van mest in combinatie met categorie 3- en plantaardig materiaal)

Gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces

BIOR MANU

Digestaat uit een co-vergistingsinstallatie (vergisting van mest in combinatie met categorie 3- en plantaardig materiaal)

Gebruikt voor biogasinstallaties zonder hygiënisatietoestel en een niet-gevalideerd vergistingsproces; het digestaat wordt beschouwd als niet-verwerkt

BL* Bloed

BLPF

Bloedproducten bestemd voor diervoeder

BLPT

Bloedproducten bestemd voor andere doeleinden dan diervoeder

CAD

Kadavers

Ook gebruikt voor categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10 (m) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (voedseldieren)

COL

Collageen

COMR

Compost verkregen uit andere dierlijke bijproducten dan mest

COMR MANP

Compost verkregen uit een mengsel van mest en categorie 3-materiaal

COSM

Cosmetische producten

CATW

Keukenafval en etensresten

Hieronder vallen ook de zogenaamde UCO's (used cooking oils) - afgewerkte bak- en braadoliën uit restaurants, cateringfaciliteiten en andere keukens

DCAP

Dicalciumfosfaat

DTC

Inhoud van het maagdarmkanaal

EGG

Eiproducten

FATB*

Vetbollen

FATD

Vetderivaten

FATF

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor diervoeder

FATOL

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor oleochemische doeleinden

Altijd gebruik in combinatie met FATOT

FATOT

Gesmolten vetten en visolie bestemd voor andere doeleinden dan diervoeder en oleochemie

Altijd gebruik in combinatie met FATOL

FEED

Voeder voor landbouwhuisdieren

FEED UFUR Voeder voor pelsdieren
FEED UZOO Voeder voor dierentuindieren
FERT Andere organische meststoffen en bodemverbeteraars dan COMR, BIOR, MANU, MANP
FERT MANP Organische meststoffen en bodemverbeteraars verkregen uit verwerkte mest in combinatie met afgeleide producten uit categorie 2- en 3-materiaal
FFA Vrije vetzuren

FORMF

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong dier niet langer bestemd zijn voor menselijke consumptie, zonder dat zij daarvoor ongeschikt geworden zijn

Meestal aangeduid  als ‘voormalige voedingsmiddelen’

GEL

Gelatine

GATR

Jachttrofeeën

Ook gebruikt voor andere preparaten van dieren

HISKR

Onbehandelde huiden van hoefdieren

HISKT

Behandelde huiden van hoefdieren

HYDP

Gehydrolyseerde eiwitten

IMP* Tussenproducten

INSE

Insecten

Gebruikt voor categorie 3-materiaal als bedoeld in artikel 10(l) van Verordening (EG) nr. 1069/2009

LABREAG*

Laboratoriumreagens

MANP

Verwerkte mest

Ook gebruikt voor biogasinstallaties met hygiënisatietoestel of een gevalideerd vergistingsproces die mest co-vergisten met plantaardig materiaal

Ook gebruikt voor installaties die mest composteren in combinatie met plantaardig materiaal

MANU

Mest (niet-verwerkt)

Ook gebruikt voor digestaat uit biogasinstallaties zonder hygiënisatietoestel en een niet-gevalideerd vergistingsproces die mest co-vergisten met plantaardig materiaal

MBM

Vleesbeendermeel

MEDD

Medische hulpmiddelen

MIMC

Melk, biest, en producten verkregen uit melk en biest

OTHER

Overige producten

Hieronder vallen onder meer tussenproducten, bont en hernieuwbare brandstoffen

PAP

Verwerkt dierlijk eiwit

PETC

Blikvoeder voor gezelschapsdieren

PETD

Hondenkluiven (kauwartikelen)

PETFI

Smaakgevende ingewanden

PETP

Ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren  dan blikvoeder

PETR

Rauw voeder voor gezelschapsdieren

PHARM

Farmaceutische producten

Hieronder vallen geneesmiddelen en diergeneesmiddelen

RAW

Andere niet-verwerkte dierlijke bijproducten

SERE

Bloed- en bloedproducten van paardachtigen

SLHBP*

Slachtbijproducten

TCAP

Tricalciumfosfaat

WHBF

Wol, haar, varkenshaar en veren

WWT

Materiaal verzameld bij de voorbehandeling van afvalwater