Etiketten zaaizaden behandeld met gewasbeschermingsmiddel

Behandelt u zaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel, zodat de zaden en planten beter beschermd zijn tegen plagen en ziekten? Dan moet de verpakking van uw zaden een etiket hebben met informatie over het middel. Dat is vastgelegd in Europese wetgeving. Samen met het Ctgb en Plantum hebben wij ter verduidelijking een nationale werkwijze gemaakt met specifieke voorwaarden voor etiketten. Vanaf 1 april 2022 moeten uw etiketten daaraan voldoen. Zo kunnen professionals en particulieren de zaden op een veilige manier zaaien.

Wat moet er op het etiket staan?

Op het etiket van zaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel moet staan:

  • de naam van het middel
  • de werkzame stoffen in het middel
  • de relevante waarschuwingszinnen
  • de relevante risicobeperkende maatregelen (restrictiezinnen)

In de toelichting hieronder leest u wat dat betekent.

Naam van het gewasbeschermingsmiddel

Het gaat om de naam van het middel in het land waar u het zaad heeft behandeld. Voor zaaizaad dat u in Nederland heeft behandeld, vermeldt u dus de Nederlandse naam van het middel op het etiket.

Als extra informatie mag u de naam van het middel in een ander EU-land toevoegen, als dit middel identiek is aan het middel waarmee in Nederland het zaad is behandeld.

Werkzame stof

U vermeldt de naam van de werkzame stof of stoffen zoals die staan op de toelating van het gewasbeschermingsmiddel in het land waar u het zaad heeft behandeld. U mag verder de naam van de werkzame stof in een andere taal toevoegen. Gaat u het behandelde zaaizaad bijvoorbeeld in Frankrijk verkopen? Dan vermeldt u de Nederlandse naam van de werkzame stof en kunt u daarnaast de Franse naam opnemen.

Relevante waarschuwingszinnen

Als op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel waarmee u de zaden behandelt waarschuwingszinnen staan die relevant zijn voor het gebruik van de behandelde zaden, moet u die opnemen op het etiket van de zaden. In de waarschuwingszinnen staat hoe degene die het zaad uitzaait moet omgaan met de zaden. Ze heten ook wel voorzorgsmaatregelen of 'P-zinnen' van 'Precautionary'. Alle zinnen die relevant zijn, vindt u in de tabellen hieronder.

Relevante risicobeperkende maatregelen (restrictiezinnen)

Als laatste vermeldt u op het etiket de relevante risicobeperkende maatregelen die op het wettelijk gebruiksvoorschrift staan van het gewasbeschermingsmiddel waarmee u het zaad behandelt. Ze heten ook wel restrictiezinnen.

Heeft u niet genoeg ruimte op een etiket?

Dan mag u dat als volgt oplossen:

  • Vermeld een deel van de informatie op een apart document.
  • Voeg dit aparte document toe aan de verpakking van de zaaizaden.
  • Zet op het etiket een verwijzing naar het aanvullende document.

Let op: het aanvullende document maakt onderdeel uit van het etiket. Dat betekent dat ze naar elkaar moeten verwijzen. Ook mag u geen andere zaken zoals reclame op de 'bijsluiter' opnemen.

Verder moet u zorgen dat elke gebruiker van het zaad volledig geïnformeerd wordt. Brengt u bijvoorbeeld zaden op de markt die in losse zakjes verkocht worden aan particulieren? En kunt u de informatie niet kwijt op 1 etiket? Dan moet u zorgen dat bij elk los verkocht zakje een apart document is bijgevoegd.

Gaat het bijvoorbeeld om een professionele teler die 1 omdoos met meerdere losse verpakkingen afneemt? Dan volstaat 1 apart bijgevoegd document per omdoos.

Zaaizaden behandeld met basisstoffen

Als zaden zijn behandeld met een basisstof zoals waterstofperoxide, hoeft u dat niet te vermelden op het etiket.

Stickers over oude etiketten plakken

U mag nieuwe etiketten plakken ('overstickeren’) op voorbedrukte verpakkingen en al verpakt en geëtiketteerd zaaizaad.

Voorwaarden behandeling zaaizaden

U mag in Nederland alleen zaden behandelen met gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten.

Voorwaarden voor handel in zaaizaden

U mag alleen behandelde zaaizaden op de Europese markt brengen als het gewasbeschermingsmiddel waarmee het zaad is behandeld in ten minste 1 EU-land is toegelaten.

Gelden de regels ook bij export buiten de EU van zaden?

De etiketteringsregels voor behandeld zaaizaad zijn niet van toepassing als u behandeld zaaizaad exporteert naar landen buiten de EU.

Wetgeving en achtergrond nieuwe regels

De voorwaarden die gelden voor etiketten van behandelde zaaizaden staan in de Europese Verordening Gewasbescherming (artikel 49 lid 4 van Verordening (EG) 1107/2009). Deze voorschriften zijn echter niet gedetailleerd en eenduidig uitgewerkt.

Op dit moment werkt de EU aan een Europees richtsnoer voor toelating van zaadbehandelingsmiddelen, met daarin ook een paragraaf met uitleg over etikettering van behandelde zaaizaden. Vooruitlopend op dat richtsnoer hebben wij samen met Ctgb en Plantum een nationale werkwijze opgesteld die één op één aansluit op een voorlopige versie van het Europese richtsnoer.

Vanaf 1 april 2022 moet u zich als zaaizaadbedrijf aan de voorschriften op deze pagina houden.