Toepassen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Het is voor professionele gebruikers niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen toe te passen buiten de landbouw. Voorbeelden daarvan zijn onder andere plantsoenen, tuinen, parken, bossen, wegen, pleinen of openbare parkeergelegenheden.

Professionele gebruikers

U bent volgens de wet een professionele gebruiker als u vanuit uw beroep gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of opdracht geeft tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • hoveniers
  • groenaannemers
  • gemeentemedewerkers die groenonderhoud uitvoeren
  • medewerkers die binnen hun functie verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van verharde oppervlakten zoals parkeerterreinen.

Soms zijn gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw noodzakelijk. Om die reden heeft de wetgever uitzonderingen gemaakt. Deze kunnen worden onderverdeeld in kortweg de volgende 3 situaties:

1. Noodzakelijk voor veilige exploitatie

Onkruidbestrijding is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Preventieve maatregelen en niet-chemische onkruidbestrijding zijn ontoereikend. Denk bijvoorbeeld aan:

  • locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan
  • spoorbanen, metrobanen en trambanen
  • locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem kunnen zitten

2. Bescherming mens, dier of milieu

Bestrijding van een bepaalde ziekte, plaag of onkruid is maatschappelijk of bedrijfsmatig nodig. Gewasbeschermingsmiddelen zijn technisch en/of financieel de enige mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van de Japanse duizendknoop, de eikenprocessierups of de buxusmot.

3. Recreatie en sport

De aard en de omvang van sportterreinen of recreatieterreinen is dusdanig dat onderhoud op een andere manier redelijkerwijs niet kan. Voor deze terreinen zijn nog onvoldoende niet-chemische mogelijkheden beschikbaar om ziekten, plagen en onkruiden effectief te bestrijden.

Er kleven nog teveel praktische en/of financiële bezwaren aan niet-chemische bestrijding.  Denk bijvoorbeeld aan sportterreinen, bungalowparken, campings en jachthavens.

Waar staan de uitzonderingssituaties in de wet?

Alle uitzonderingssituaties staan uitgebreid beschreven in de artikelen 8.2 tot en met 8.5 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Wat staat er precies in de wet over ‘professionele gebruikers’?
Om te bepalen of deze regelgeving ook voor u van toepassing is, is het van belang om te weten wie onder de definitie professionele gebruiker vallen. In de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden staat dit omschreven. De definitie is als volgt:

Een professionele gebruiker is een persoon die in de landbouwsector of in een andere sector, gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met inbegrip van bedieners van toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en zelfstandigen.

Wat houdt een inspectie door de NVWA in?

De NVWA controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Een inspecteur voert zowel fysieke als administratieve controles uit. Afhankelijk van de inspectie kan de inspecteur een monster nemen om te kijken of er gewasbeschermingsmiddelen in gewassen, grond of producten zitten. De inspecteur controleert ook of uitzonderingen op de regels van toepassing zijn.

Wat gebeurt er als ik de regels overtreed?

Als u zich niet aan de regels houdt, dan kan de NVWA maatregelen nemen. Kijk hier voor een overzicht van de maatregelen en boetes.