Grondontsmetting

Voor de groei van gezonde gewassen en producten moet land- en tuinbouwgrond in goede conditie zijn. Soms is het nodig om grond te ontsmetten om plantenziekten uit te roeien. Dat kan chemisch of door inundatie of stoom. Kiest u voor een chemische grondontsmetting? Dan moet u dit bij ons melden.

Voor welke gewasgroepen mag u grond ontsmetten

Voor de volgende gewasgroepen kunt u de grond ontsmetten:

 • pootaardappelen
 • onbedekte vermeerderingsteelt van aardbeien
 • onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen
 • onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen
 • onbedekte teelt van vaste planten

Metam-natrium

Als u een middel met metam-natrium wilt gebruiken, gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag het middel maar 1 keer in de 5 jaar op hetzelfde (deel van een) perceel gebruiken.
 • U mag een maximale oppervlakte van 5 hectare behandelen en volgt het wettelijk gebruiksvoorschrift van het middel in de toelatingendatabank van het Ctgb.
 • U mag het middel alleen in de periode van 1 april tot en met 30 september gebruiken.
 • U mag het middel niet gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden.
 • U dekt de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film)-folie. U doet dit voor minimaal 42 dagen.
 • U past een bufferzone toe tussen de te behandelen velden en de erfafscheiding van woningen en andere verblijfsplaatsen.
 • U brengt het middel op minimaal 20 cm diepte in.

Bufferzone

Een bufferzonde is een onbehandelde strook van 30 meter. De strook ligt tussen de behandelde grond en de erfafscheiding van woningen en overige verblijfplaatsen. Wij hanteren hiervoor de kadastrale grens van bijvoorbeeld woningen, winkels, scholen, bedrijven en kantoren en tuinen of speelplaatsen.

Melding doen

Doe uw melding minimaal 3 weken voordat u grond gaat ontsmetten.

Kaart meesturen als bijlage

Stuur met uw melding een kaart mee waarop u het perceel of de delen die u gaat ontsmetten intekent. Gebruik een actuele kaart van het Kadaster of een andere kaart, bijvoorbeeld van Google Maps. Teken het perceel dat u wilt ontsmetten zichtbaar in op de kaart en vermeld:

 • de Nederlandse x- en y-coördinaten
 • de lengte en breedte in meters
 • de afstand van een fysieke grens zoals een sloot of weg tot het te behandelen deel

Wilt u meerdere percelen ontsmetten? Vul dan voor elk perceel 1 meldingsformulier in. Gaat het om meerdere delen van een perceel? Gebruik dan 1 formulier. De delen mogen niet zijn gescheiden door een pad, sloot of weg.

Na uw melding

Binnen 2 weken krijgt u een bevestiging en daarmee toestemming om het middel te gebruiken. Als uw melding niet compleet is, of als wij nog vragen hebben, dan krijgt u daarvan ook bericht.

Behandel grond binnen 3 maanden na bevestiging

Nadat u de bevestiging van ons heeft ontvangen, moet u de grond behandelen binnen 3 maanden na ontvangst van de bevestiging.

Intrekken melding grondontsmetting

Lukt het niet om de grond in deze periode te ontsmetten? Geef dat dan binnen 1 maand na het verlopen van de termijn van 3 maanden aan ons door. Zo houdt u het recht op grondontsmetting in de komende jaren.

Ontsmetten na maisoogst en voor zaaien vanggewas niet toegestaan

Het vanggewas na maïs op zand- en lössgrond moet u direct na de oogst van maïs zaaien. U heeft dus geen tijd om de grond te ontsmetten voordat u het vanggewas zaait.

Afdekfolie na gebruik afvoeren

Na gebruik voert u de afdekfolie af als normaal plastic afval. U hoeft het dus niet af te voeren als chemisch afval.