Gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Naast gevaarsymbolen staat er op de nieuwe etiketten aangegeven waar verkeerd gebruik van het product toe kan leiden, de zogenaamde gevaaraanduidingen, en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om het product veilig te gebruiken. De gevaarscategorie wordt aangeduid met een signaalwoord.

Voorbeelden van gevaaraanduidingen zijn:

 • licht ontvlambare vloeistof of damp;
 • schadelijk bij inslikken;
 • Veroorzaakt huidirritatie;
 • veroorzaakt ernstig oogletsel;
 • kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling;
 • kan dodelijk zijn als de stoffen bij inslikken in de luchtwegen terechtkomen;
 • zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen zijn

 • buiten bereik van kinderen houden;
 • damp niet inademen;
 • niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product;
 • niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten;
 • alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Signaalwoorden

Het signaalwoord 'gevaar' wordt gebruikt voor de meest gevaarlijke producten en als er 'waarschuwing' staat betreft het minder gevaarlijke producten.