Veilige producten

Er is een aantal Europese richtlijnen en verordeningen voor het op de markt brengen, verpakken en etiketteren van huishoudchemicaliën. Deze richtlijnen staan ook in de Nederlandse wetgeving; in de Wet milieubeheer (Wm) en in een aantal Warenwetbesluiten.

Veilig ondernemen

Bij de introductie van een nieuw product, moet u zelf de veiligheid van het product voor de consument beoordelen. Dit kan met een risicoanalyse. U kunt zich in de ontwerpfase van uw product al voorbereiden:

  • REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen). REACH richt zich op producenten, handelaren en importeurs van chemische stoffen en op bedrijven die op wat voor wijze dan ook met chemische stoffen of mengsels of stoffen in voorwerpen te maken hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de REACH en CLP-helpdesk

  • Bij de etikettering van uw producten heeft u te maken met the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Verordening). Dit is een wereldwijd systeem voor de indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Als bedrijf bent u verplicht:
    • de gevaarlijke stoffen en mengsels die u op de markt brengt in te delen in gevaarscategorieën;
    • de verpakking van een gevaarlijke stof of mengsel te voorzien van een etiket met voorzorgsmaatregelen, gevaarsaanduiding en waarschuwingen;

    • in sommige gevallen 1 of meer gevarensymbolen op het etiket te plaatsen.
    • in bepaalde gevallen de verpakking te voorzien van een kinderveilige sluiting en een voelbare gevaarsaanduiding.

Voor meer informatie over CLP kunt u terecht op de website van de REACH en CLP-helpdesk.

Product toch onveilig?

Brengt het product de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar? Dan geldt de meldingsplicht. Voor meer informatie over het terughalen van een product en over het wegnemen van veiligheidsrisico’s is er de Gids corrigerende acties op de website van de EU.