Uitgangscontroles

Uitgangscontroles van doorvoerzendingen

Producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten in doorvoer dienen bij verlaten van de Europese Unie een controle te ondergaan om de aankomst en conformiteit van de zending te bevestigen. Deze verplichting is vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124.

Bij een uitgangscontrole wordt in Nederland door de NVWA geverifieerd of aan enkele specifieke voorwaarden voor doorvoer wordt voldaan. Specifiek wordt gekeken of de zendingen vergezeld gaan van de juiste documenten, de verplichte verzegeling nog intact is en of de zending binnen de gestelde termijn aangeboden wordt voor de uitgangscontrole. De procedure welke de NVWA hanteert is nader beschreven in BPR 32 Uitgangscontrole van producten in doorvoer.

De locaties waar deze controles worden uitgevoerd zijn aangegeven op de lijst Aangewezen grenscontroleposten Nederland. Exploitanten welke zendingen willen aanbieden voor een uitgangscontrole dienen voor deze controles contact op te nemen met de specifiek hiervoor aangewezen inspectiecentra. Nadere contactgegevens van deze inspectiecentra zijn hier terug te vinden.

Voor een standaard uitgangscontrole wordt een vast tarief per zending doorberekend. Indien een exploitant na constatering van niet conforme verzegeling, een onderzoek wenst naar de omvang van niet naleving, wordt hier het gebruikelijke uurtarief voor doorberekend. De tarieven welke de NVWA hanteert zijn hier terug te vinden.

Exit controls of transit consignments

Products of animal origin, live products, animal by-products, derived products, hay and straw and composite products in transit must undergo an exit control upon leaving the European Union to confirm the arrival and conformity of the consignment. This obligation is set out in Delegated Regulation (EU) 2019/2124.

During an exit control in the Netherlands the NVWA verifies whether some specific conditions for transit are met. NVWA performs an identity check to ensure that the consignment presented corresponds to the consignment referred to in the CHED or in the official certificate accompanying the consignment. In particular, they shall verify that the seals fixed on the vehicles or transport containers are still intact and whether the consignment is presented for exit control within the specified period. The procedure used by NVWA is described in more detail in BPR 32 Uitgangscontrole van producten in doorvoer (only in Dutch).

The locations where these exit controls are carried out are indicated on the list of designated border inspection posts. Operators wishing to submit consignments for exit controls should contact the inspection centres specifically designated for this purpose. Further contact details of these inspection centres can be found here.

A fixed rate per consignment is charged for a standard exit control. If an operator wishes an investigation into the extent of non-compliance after identifying non-compliant seals, the standard hourly rate will be charged. The rates charged by NVWA can be found here.