Op basis waarvan controleren we

Verordening (EU) Nr. 2017/625 voorziet in de geharmoniseerde controles op het punt van binnenbrengen van diervoeders en levensmiddelen uit derde landen. Met “derde landen” worden alle niet EU-landen bedoeld. 

Nationaal controle plan

Artikel 109.1 van Titel V voorziet in de controle op het punt van binnenbrengen gebaseerd op het nationaal controleplan. De afzonderlijke lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van producten waarop deze lidstaat het lopende kalenderjaar gaat controleren.

Praktijk

Indien er gecontroleerd wordt op basis van het nationaal controleplan, wordt er geen documenten controle uitgevoerd. Er zijn immers geen documenten wettelijk vereist om een zending op het Europese grondgebied te brengen.  

De selecties van producten voor overeenstemming en materiële controle  alsmede de controle frequentie, wordt gemaakt op basis van een interne risico beoordeling van de NVWA.

Retributie  

Voor de uitvoering van controles, gebaseerd op het nationaal controleplan van de NVWA, worden geen retributies geheven.

Controle op basis van geharmoniseerde hoogrisico lijst

Artikel 47.2 van afdeling III voorziet in de controle op het punt van binnenbrengen, gebaseerd op een door alle lidstaten van de Europese gemeenschap vastgestelde lijst van producten. Deze lijst wordt volgens een vooraf vastgesteld percentage gecontroleerd aan alle buitengrenzen van de Europese Unie. Artikel 47.2 van de Verordening (EU) Nr. 2017/625 is nader uitgewerkt in de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793.

Praktijk

Voor de geharmoniseerde controles op producten, die opgenomen zijn in de hoogrisico lijst van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 en zijn amendementen, geldt een verplichte vooraanmelding.

Het indienen van deze vooraanmelding dient elektronisch te geschieden met gebruikmaking van het Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenbrengen uit de bijlage van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 en ingestuurd te worden door middel van gebruikmaking van het Veterinair Grenscontrole Systeem (VGC)  

Deze vooraanmelding wordt volledig elektronisch gecontroleerd. Binnen enkele minuten weet de aanbieder of een zending is geselecteerd voor overeenstemming en materiële controle. Voor de controle moet gebruikt gemaakt worden van een van de aangewezen controlelocaties. Deze controlelocaties zijn hier te vinden.

De aanbieder meldt zich bij de NVWA per email via: zwimportteam@nvwa.nl. Er wordt een afspraak gemaakt waar (op welke controlelocatie) en wanneer de controle gaat plaats vinden.

Retributie  

Voor de uitvoering van deze geharmoniseerde controles , worden retributies geheven.