Overbrenging van zendingen naar en vanuit Nederland / Transfer of consignments to the Netherlands

Bij overbrenging van zendingen wordt de D-controle uitgevoerd op de grenscontrolepost in de lidstaat van binnenbrengen. De O- en M-controles vinden vervolgens plaats op het geselecteerde controlepunt, dat zich kan bevinden in een andere lidstaat. Vanaf december 2019 mogen goederen vermeld in de Bijlagen 1 en 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1793 worden overgebracht naar een controlepunt indien wordt voldaan aan de voorwaarden in Hoofdstuk 1, Artikel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2123.  Eén van de voorwaarden die hieraan worden gesteld, is dat de voor de zending verantwoordelijke exploitant, de autoriteit van het controlepunt waarnaar de zending wordt verlegd, in kennis moet stellen van het verwachte tijdstip van aankomst van de zending op het controlepunt. Dit moet gebeuren voordat deze zending de grenscontrolepost in de lidstaat van binnenbrengen verlaat.

Werkwijze voor overbrenging vanuit Nederland

Als u een zending naar een andere lidstaat wil overbrengen, dan moet u bij de voorafgaande kennisgeving in het GGB een inspectiecentrum of controlepunt opvoeren in veld I.20. Deze worden in VGC aangeduid met de term ‘aangewezen controle locatie’ (ACL). Afhankelijk van de grenscontrolepost van binnenbrengen selecteert u ‘ACL andere Lidstaat via Rotterdam’ (code 116), ‘ACL andere Lidstaat via Amsterdam’ (code 114) of ‘ACL andere Lidstaat via Maastricht’ (code 115). Voor deze zendingen maken wij (zwimportteam@nvwa.nl) een CHED-D (GGB-D ) op in TRACES. Wij zullen u vragen naar welk controlepunt u de zending wil overbrengen. De controlepunten in andere lidstaten kunt u raadplegen via deze link. Na het aanmaken van het CHED-D in TRACES, sturen wij u een PDF hiervan per mail.

Werkwijze voor overbrenging naar Nederland

Een voor de zending verantwoordelijke exploitant dient een zending die wordt overgebracht naar een controlepunt in Nederland, bij ons te melden. Dit doet deze door het CHED-D-referentienummer te mailen naar zwimportteam@nvwa.nl onder vermelding van ‘overbrenging naar controlepunt in Nederland’. Dit nummer vindt u op het CHED-D in veld I.2 en begint met CHEDD. en eindigt met cijfers. Wij laten u vervolgens per mail weten of uw zending is geselecteerd voor een O- of M- controle op het betreffende controlepunt. Wanneer de zending niet is geselecteerd voor deze controles, dan ronden wij het CHED-D af in TRACES en sturen u hier een PDF van per mail. 

How consignments transferred to the Netherlands must be notified to the NVWA

In case of transfer of consignments, the D-check is performed at the border control post in the Member State of entry. Thereafter, the I- and P-checks are performed at the selected control point, that can be located in another Member State. From December 2019, transfer of the goods in Annex 1 and 2 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 to a control point is allowed if the conditions laid down in Chapter I, Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2123, are met. One of these conditions is that the operator responsible for the consignment, must notify the competent authority of the control point to which the consignment is transferred, of the expected time of arrival of the consignment at the control point. This must be done before the consignment leaves the border control post in the Member State of entry. 

Hence, an operator responsible for a consignment must inform the NVWA about a consignment transferred to a control point in the Netherlands. This is done by mailing the CHED-D reference number to zwimportteam@nvwa.nl under the subject ‘transfer to control point in the Netherlands’. You find this number in box I.2 of the CHED-D, it starts with CHEDD. and ends with numbers. We will inform via the mail if your consignment is selected for I- and P-check on the selected control point. If the consignment is not selected for these checks, we complete the CHED in TRACES and provide you the PDF via mail.