Inspectieresultaten Dierenwelzijn grazers 2020

Bij 76% van de inspecties die naar aanleiding van een melding zijn uitgevoerd, zijn geen overtredingen geconstateerd. Bij kalveren type melkvee (43%) en runderen type melkvee (34%) en geiten (38%) zijn relatief veel inspecties niet akkoord bevonden.

Kalversterfte blijft voor de NVWA ook een aandachtspunt. Naast het uitvoeren van fysieke inspecties waarbij hiernaar is gekeken, is in 2020 een andere handhavingsmethode ontwikkeld, waarbij houders brieven ontvangen over de sterfte op hun bedrijf. Hiermee wil de NVWA bij melkveehouders bewustwording te creëren en hen te bewegen tot het verbeteren van de zorg voor kalveren. Om zo bij te dragen aan het verlagen van kalversterfte op bedrijven. In 2021 is dit handhavingsinstrument ingezet. De naleving van wet- en regelgeving bij selecte (her)inspecties is laag op risicobedrijven (38%) en bedrijven onder verscherpt toezicht (69%). De NVWA zal risicogerichte inspecties op dierenwelzijn blijven uitvoeren om zo deze risicobedrijven te bewegen tot het (structureel) verhogen van de naleving.