Inspectieresultaten exotische dieren 2021

Met deze resultaten geven we inzicht in de inspecties en meldingen in 2021 in het kader van het welzijn van exotische dieren in dierentuinen en bij bedrijven en particulieren.

Dierentuinen

In totaal zijn 38 dierentuinen geïnspecteerd. Bij 33 dierentuinen zijn naar aanleiding van verzoeken van RVO 37 inspecties uitgevoerd op het dierentuinenbesluit en de CITES en Invasieve exotenregelgeving. Sommige dierentuinen zijn dus meerdere keren geïnspecteerd. Bij 17 inspecties was de afdoening niet akkoord. Eenmaal is een andere afwijking uit de Wet Dieren geconstateerd (anders dan de regels voor dierentuinen). Negen maal zijn afwijkingen ten aanzien van de regels voor beschermde dieren of invasieve exoten geconstateerd en gerapporteerd aan RVO. Zeven maal zijn afwijkingen op de dierentuinregels geconstateerd en gerapporteerd aan RVO.

Daarnaast zijn 5 dierentuinen specifiek geïnspecteerd op een item van de CITES-regelgeving. 2 inspecties waren akkoord, eenmaal is proces-verbaal opgemaakt en tweemaal een rapport van bevindingen voor RVO.

Verder heeft de NVWA 9 inspecties bij 7 dierentuinen naar aanleiding van meldingen of klachten of een andere aanleiding geïnspecteerd. Daarvan waren 4 inspecties akkoord, is er één schriftelijke waarschuwing gegeven, was er één akkoord na herstel ter plaatse en tegen drie zijn bestuursrechtelijke maatregelen genomen door de NVWA. Er zijn zaken aangetroffen zoals te weinig of geen UV B-licht, vervuild voedsel en moerasschildpadden waar het aan voldoende droge ligplekken ontbrak.

Ook zijn 17 bedrijven gecontroleerd die opslaghouder zijn voor in beslag en in bewaring genomen goederen. Dit kunnen levende dieren of planten zijn maar ook materialen zoals hout of diepgevroren vis. De inspectie richt zich met name op de voorwaarden in het bestek dat RVO heeft opgesteld ten tijde van de aanbesteding van de kavels. Een aantal van deze bedrijven heeft ook een dierentuinvergunning. Vijftien inspecties waren akkoord, bij 1 zijn afwijkingen ten aanzien van de welzijnsregelgeving geconstateerd en bij 1 overtredingen ten aanzien van de CITES-regelgeving.

Bedrijven en particulieren

In 2021 zijn 62 zaken opgepakt bij bedrijven en particulieren, waar mogelijke overtredingen van de dierenwelzijnsregelgeving aan de orde kon zijn. Het betrof 34 bedrijven en 27 personen zonder inschrijving bij de KVK, maar die mogelijk wel bedrijfsmatig handelden zoals beschreven in het Besluit houders van dieren.

Afdoening inspecties

Afdoening inspecties
afdoening inspectiesaantal
Schriftelijke waarschuwing10
Rapport van bevindingen9
Proces-verbaal3
Akkoord na herstel3
Akkoord37
Brontabel als csv (142 bytes)

IATA

Bij vervoer van dieren door de lucht moeten de dieren verpakt en vervoerd worden volgens de IATA (International Air Transport Association) eisen zoals opgenomen in verordening 1/2005.

Er zijn 18 meldingen gedaan inzake overtreding IATA. Het ging daarbij om onjuiste of ontbrekende aanduidingen op de verpakking. In 3 gevallen is een inspectie uitgevoerd op de wijze van vervoer van de dieren. Eenmaal is een waarschuwingsbrief opgemaakt en eenmaal een proces-verbaal en zijn de dieren (alpaca's) omgepakt naar betere containers, op kosten van de vervoerder.

Meldingen

Er zijn 216 meldingen binnengekomen inzake een mogelijke dierenwelzijnsovertreding. Op basis hiervan is 29 keer een inspectie uitgevoerd. Er waren opvallend veel meldingen over servals en andere grote katachtigen. Ook lijkt de handel in deze dieren toe te nemen. Het houden van servals kan alleen in kooien waar de dieren hun soorteigen gedrag kunnen uiten en waar geen ontsnapping uit mogelijk is.

Ook zijn er diverse meldingen binnengekomen bij de NVWA over dieren die niet goed gehuisvest zouden zijn bij bedrijven, op natuurterreinen en bij particulieren. Hiernaast werd het ontbreken van vakbekwaamheidsbewijzen bij dierenhandelaren werd gemeld.

Afdoening meldingen

Afdoening meldingen
afdoening meldingenaantal
Schriftelijke waarschuwing3
Rapport van bevindingen8
Proces-verbaal3
Akkoord15
Brontabel als csv (118 bytes)