Melden onveilige producten: rol van producent, distributeur, detaillist

Producenten en distributeurs hebben elk hun eigen rol in het melden en traceren van onveilige producten. Daarom is het belangrijk na te gaan of een bedrijf – volgens de wet – aangemerkt wordt als producent of als distributeur.

Een producent heeft invloed op de veiligheidskenmerken van het product, een distributeur veelal niet.

  • Fabrikanten en hun vertegenwoordigers binnen de Europese Unie of de eerste importeurs binnen de Europese Unie worden als producent gezien.
  • Importeurs uit EU-lidstaten, detailhandel en groothandel worden dus tot distributeurs gerekend, aangezien ze zich alleen met de verhandeling van het product bezighouden.

Wie doet wat?

Alle genoemde groepen moeten veilige producten leveren en verhandelen. Daarom kunnen al deze groepen te maken krijgen met alle maatregelen die nodig zijn om een risico van een onveilig product voor de consument op te heffen.

  • Producenten hebben als belangrijkste taken risicobeoordeling, nader onderzoek en corrigerende maatregelen.
  • Distributeurs moeten informatie verzamelen, leveren en doorgeven.
  • Detailhandelaren moeten informatie over onveiligheid van producten, zoals consumentenklachten, onmiddellijk doorgeven aan hun toeleveranciers.

Elkaar informeren

Belangrijk is dat de melder ook de andere schakels van de keten informeert. Een distributeur beschikt vaak niet over alle informatie, de producent - de eerste schakel in de keten - meestal wel. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over wie de melding doet. Een bedrijf dat het gevaar constateert kan overwegen om niet zelf de overheid in te lichten, maar het laten doen door een schakel vóór in de keten. Dit is bijvoorbeeld de producent. Controleer wel of een melding daadwerkelijk is gedaan, u blijft formeel meldingsplichtig als u gevaar constateert. Neem bij twijfel contact op met de NVWA via 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).