Controle op vanggewas na maisteelt

Landbouwers moeten na de maisoogst een vanggewas telen. Vanggewassen nemen de stikstof van mest op die niet is opgenomen door de mais. Stikstof komt daardoor niet in het grondwater terecht. De NVWA controleert of u zich aan deze regel houdt.

Lees meer over het zaaien van een vanggewas na maisteelt bij de RVO.

Controle op zaaien vanggewas

Wij controleren of u na de maisoogst een vanggewas heeft ingezaaid. Doordat we niet alle landbouwbedrijven kunnen controleren, houden we vooral toezicht op locaties waar de risico's het grootst zijn.

Wat gebeurt er als ik geen vanggewas teel na de maisoogst?

Teelt u geen vanggewas na de maisoogst? Dan bent u in overtreding en kunt u een boete krijgen. Als wij een overtreding zien, dan rapporteren we dit aan RVO. RVO beslist over de afhandeling ervan.

Waar staat dit in de wet?

De wettelijke regeling over vanggewas staat in artikel 8a van het Besluit Gebruik Meststoffen. In bijlage C van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen leest u welke gewassen u op zandgrond en lössgrond na de teelt van mais als vanggewas mag telen.