Schade door aantastingen andere landen

De omvang van de schade die deze boktor kan veroorzaken aan de inheemse flora is moeilijk in te schatten. Kijkend naar de situatie in de Verenigde Staten en Canada, kan de schade zeer groot zijn. In de Verenigde Staten alleen al bedragen de kosten voor bestrijding van deze boktor zo'n 249 miljoen US dollar (van 1997 t/m 2006). De economische en ecologische schade van de boktor is vermoedelijk vele malen groter geweest.

De geschiktheid van het klimaat, het grote aantal waardplanten en de inspanningen die nodig zijn om de boktor te bestrijden maken het waarschijnlijk dat de gevolgen van vestiging in Nederland op de directe leefomgeving, het landschap en de natuur groot zullen zijn.

Bestrijding kost veel tijd en geld en de kans op succes om Anoplophora glabripennis (na vestiging) uit te roeien, is onzeker. Over het algemeen wordt naarmate een besmetting groter is, de kans op succesvolle bestrijding kleiner. Het is dan ook belangrijk een aantasting in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden.


Schade door vraat van larven van de Aziatische boktor