Rol NVWA welzijn varkens

De NVWA houdt toezicht op regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. De gezondheid van mensen kan aan de orde zijn bij het consumeren van producten, of in de omgang met varkens.

Keuren

De NVWA heeft een belangrijke rol bij de keuring van:

  • levende varkens vóór de slacht: ante mortem-keuring
  • geslachte varkens: post mortem-keuring

Meer informatie:

Bedrijfsleven zelf verantwoordelijk voor veilig voedsel

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het produceren van veilig voedsel en het verstrekken van de juiste informatie aan afnemers, zowel in de keten als aan de consumenten. De NVWA grijpt in als bedrijven wetgeving en regelgeving bewust of onbewust niet naleven of frauderen.

Betrokken bedrijven moet varkensvlees waarvan de herkomst onduidelijk is terugroepen bij de afnemers. De NVWA ziet toe op de juiste uitvoering van de terugroepactie.

Inspecties

De NVWA inspecteert de eisen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, paragraaf 4. De NVWA let tijdens deze inspecties op de verschillende eisen die er zijn voor het bedrijfsmatig houden van zeugen, beren, geiten, gebruiksvarkens en biggen.

De NVWA voert op meerdere manieren inspecties uit. Een NVWA-dierenarts inspecteert op elk slachthuis de dieren. Houders van varkens waarbij op het slachthuis blijkt dat het welzijn van de afgevoerde dieren is geschaad, kunnen een inspectie op het bedrijf verwachten. Meldingen over mogelijke dierenwelzijnsproblemen worden in onderzoek genomen. Daarnaast gaat de NVWA jaarlijks bij een aantal willekeurige bedrijven langs voor een onaangekondigde welzijnsinspectie.

IKB

Bij de inspecties van de NVWA zijn de regels uit het Besluit houders van dieren leidend. De regels van de Integrale Keten Beheersing (IKB) kunnen afwijken van de wettelijke normen en bevatten niet alle aspecten die in het Besluit houders van dieren zijn opgenomen. Zie ook website IKB Varken en website IKB Nederland.

Sancties

Niet naleven kan naast een proces-verbaal of een bestuurlijke boete, ook leiden tot korting op de inkomenssteun. Ook kan de NVWA bestuursrechtelijk optreden om een situatie die het welzijn van de varkens ernstig schaadt, zo spoedig mogelijk te laten herstellen.