Eisen (bulk)vervoer dierlijke bijproducten en afgeleide producten

De wettelijke eisen voor dierlijke bijproducten zijn geregeld in de Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening (EU) nr. 142/2011, de Wet dieren, het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten.

Er zijn 3 categorieën dierlijke bijproducten. In grote lijnen is toegestaan:

Categorie 1: moet als afval worden verwijderd; in Nederland wordt het materiaal eerst verwerkt tot vleesbeendermeel en vetten en daarna verwijderd door verbranding;

Categorie 2: mag worden verwijderd als afval, maar sommige producten mogen ook  worden gebruikt in biogas- of composteerinstallaties of voor technische toepassing buiten de voedsel- en (dier)voederketen;

Categorie 3: mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren, diervoeder en technische producten, maar kan ook worden gebruikt in biogas- of composteerinstallaties.

Bedrijven die iets met DBP of AP doen, zoals verwerken of transporteren, moeten bij de NVWA erkend of geregistreerd worden. In het algemeen geldt dat voor bedrijven die DBP en AP transporteren een registratie is vereist (dus geen erkenning). Op deze regel is 1 uitzondering: registratie is niet nodig wanneer een bedrijf al erkend is én met eigen transportmiddelen de eigen producten vervoert. Bijvoorbeeld een bedrijf dat erkend is voor de verwerking van slachtbijproducten haalt met eigen vervoermiddelen de slachtbijproducten op bij de slachterijen om bij hun eigen bedrijf verwerkt te worden.

Bij het vervoer van dierlijke bijproducten is vereist dat op het wegvervoermiddel of op de recipiënt, een etiket is opgenomen met daarop de vermelding van de categorie dierlijke bijproducten én de specifieke vermelding die behoort bij het te vervoeren product. Zie hiervoor de lijst in Verordening (EU) 142/2011, Bijlage VIII, Hoofdstuk II, onder identificatie.

Bijvoorbeeld:

  • 'Categorie 1' en de woorden 'uitsluitend geschikt voor verwijdering'
  • 'Categorie 2' en de woorden 'niet voor dierlijke consumptie'
  • 'Categorie 3' en de woorden 'niet voor menselijke consumptie'
  • Voor mest geldt: 'Categorie 2' en het woord 'mest'.

Daarnaast moet op de recipiënten, de etiketten of vervoermiddelen, ook een kleurcodering zijn aangebracht: zwart, geel of groen. Zie hiervoor Hoofdstuk II in Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 142/2011.

Volledige informatie over categorieën dierlijke bijproducten
(op de pagina Dierlijke bijproducten).